Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Privacyverklaring Nedis

Deze privacyverklaring beschrijft het beheer en gebruik van onze website als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens ten tijde van het bezoeken van de volgende websites:

www.nedis.nl or www.nedis.be

 (hierna de ‘’Website’’)

In het bijzonder betreft het alleen de inhoud van de Website en heeft het geen betrekking op andere websites die door gebruikers kunnen worden bezocht door te klikken op externe links die mogelijkerwijs aanwezig kunnen zijn op de website.

Voor bepaalde diensten of informatie die op het portaal beschikbaar zijn kan een ander privacy beleid gelden. In dergelijke gevallen zal een andere privacyverklaring weergeven zijn.

Met ‘’u’’ in deze privacyverklaring wordt verwezen naar u als individu en met ‘’wij’’ of ‘’ons’’ wordt in deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens verwezen naar de verwerkingsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd onder paragraaf 1.8).

1.1 WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD

‘’Persoonsgegevens’’ betekent de informatie over / van u.

Wanneer u de Website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken:

 • Direct, waar we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Als u bijvoorbeeld een abonneer-functie van de website gebruikt moet u mogelijk contactgegevens verstrekken, evenals informatie die wordt verwerkt wanneer u zich op een pagina bevindt of de inhoudt die u van een pagina bekijkt; of
 • Indirect, door gebruik te maken van cookies (zoals beschreven in detail in ons Cookiebeleid), door het volgen van uw gebruik op bepaalde pagina’s van de Website (bijv. uw IP adres) en / of door middel van andere technische middelen om uw gebruik van de Website te monitoren.

We streven er niet naar en het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er bijzondere persoonsgegevens van u via de Website worden verwerkt.

1.2. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD

We kunnen de persoonsgegevens die we via de Website verzamelen verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Om de website te beheren;
 2. Om aan wettelijke en / of fiscale verplichtingen te voldoen;
 3. Om u op verzoek te kunnen voorzien van informatie, producten en diensten, bijvoorbeeld om u in staat te stellen aankopen te kunnen doen via de Website, om te kunnen voldoen aan uw verzoek om te abonneren op de Website en / of onze nieuwsbrief en om correct te reageren op uw vragen en feedback;
 4. Om de inhoud die u ziet op de Website aan te passen aan uw specifieke behoeften;
 5. Om goed te reageren op uw vragen en feedback;
 6. Voor andere doeleinden die nodig zijn om ons in staat te stellen onze diensten te kunnen leveren.

Onder voorbehoud van de specificaties die gelden met betrekking tot de navigatiegegevens, waarvan de verzending automatisch is en een inherent kenmerk is van internetcommunicatieprotocollen, bent u vrij om te beslissen of u uw persoonsgegevens al dan niet verstrekt.

Als u zich echter wilt registreren op de website, u wilt abonneren op onze nieuwsbrieven, producten koopt die in de webshop worden aangeboden en / of toegang wenst tot het gereserveerde gedeelte van de website, is het invullen van vereiste velden van de betreffende formulieren met uw persoonsgegevens noodzakelijk. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen toegang krijgen tot, en gebruik maken van, de genoemde services en functies.

De rechtsgrond voor de verwerking beschreven onder letters a) en c) is daarom de voldoening van een verzoek dat u via de website heeft ingediend. Voor het nastreven van dergelijke doeleinden is uw toestemming niet nodig.


Met betrekking tot het doel beschreven onder letter b), is de wettelijke basis voor de verwerking de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen; daarom is uw toestemming niet nodig voor deze verwerking.

In sommige gevallen kunnen we tijdens uw bezoek op onze Website toestemming vragen om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verwerken.

In ieder geval, waar uw toestemming voor genoemde doeleinden wordt gegeven, heeft u altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het profileren van gebruikers en / of voor marketingdoeleinden.

1.3. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

De persoonsgegevens die we via de Website verzamelen worden beveiligd teneinde oneigenlijk gebruik te voorkomen. De persoonsgegevens worden in dat kader versleuteld verzonden. Om de beveiliging te kunnen waarborgen worden wekelijks security scans uitgevoerd en wordt eenmaal per jaar wordt een code review uitgevoerd.    

1.4. WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Cookies zijn informatie die door een webserver naar de computer van een gebruiker wordt gestuurd en daarin wordt opgeslagen. Raadpleeg het hoofdstuk hieronder Nedis en Cookies om te weten welke cookies op deze website worden gebruikt. Als u het gebruik van een cookie wilt weigeren, corrigeer dan de instellingen van elk van de internetbrowsers die u afzonderlijk gebruikt (in dit verband vindt u details over hoe u deze actie kunt ondernemen op de website van uw browser) of wijzig uw instellingen op de volgende website: www.youronlinechoices.com. Houd er in dit geval rekening mee dat de website navigatie en het genot van de inhoud van deze website in het gedrang kunnen komen.

1.5. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Op elk moment heeft u het recht om ons te vragen om toegang te krijgen tot uw door ons verzamelde persoonsgegevens of om deze gegevens aan te passen, om bezwaar te maken tegen of de verwerking te beperken, om uw persoonsgegevens te wissen, om overdraagbaarheid van gegevens te verlangen en het indienen van een klacht.

In het bijzonder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • u hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren;
 • u kunt verzoeken om aanvulling, correctie en integratie van uw gegevens, en om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, van uw persoonsgegevens, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;
 • in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat de gegevens die we over u bewaren uit onze administratie worden gewist;
 • u heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben over te dragen aan een andere organisatie.

in het geval dat we uw verzoek onder toegangsrechten weigeren, zullen we u de reden geven waarom. In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of over hoe uw klacht is afgehandeld, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke en de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres Gdpr@nedis.com.

Bovendien kunt u, in het bijzonder met betrekking tot uw recht om de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor de levering van commercieel en promotiemateriaal via e-mail in te trekken, ook op de link "Afmelden" klikken die beschikbaar is in de voettekst van elke commerciële communicatie die we sturen.

1.6. WORDEN PERSOONSGEGEVENS OVERGEBRACHT NAAR EEN ANDER LAND EN WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEKEND GEMAAKT AAN ANDERE ENTITEITEN?

De website bevindt zich op een server in Europa. Voor de doeleinden die in paragraaf 1.2 hierboven zijn gespecificeerd, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan andere rechtspersonen binnen de Nedis groep in landen binnen en / of buiten de Europese Unie.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door derden die tot de volgende categorieën behoren:

a) derden die diensten verlenen voor het beheer van het IT-systeem;
b) derden die juridische, boekhoudkundige en adviesdiensten verlenen;
c) wetshandhavings- of regelgevende instanties of geautoriseerde derden.

De derden die tot de bovengenoemde categorieën behoren, zijn specifiek aangewezen als verwerkers overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) of kunnen optreden als verwerkingsverantwoordelijke.
De overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie, wanneer er geen toereikendheidsbesluiten van de Europese Commissie zijn, is onderhevig aan de goedkeuring van passende waarborgen, in overeenstemming met de GDPR-vereisten.

1.7. HOELANG WORDT PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. In het bijzonder, als u een geregistreerde gebruiker bent, worden uw persoonsgegevens binnen een paar weken na uw vertrek / uitschrijving verwijderd, zolang er geen problemen zijn met de diensten die we aan u hebben geleverd op het moment van uw vertrek. Als u producten via de website koopt, worden de gegevens die we verzamelen om aan uw verzoek te voldoen 7 jaar bewaard vanaf de datum van de relevante bestelling, zolang er op dat moment geen problemen met betrekking tot die aankoop zijn. Als niet-geregistreerde gebruiker worden uw persoonsgegevens die worden verwerkt om u de door u gevraagde services te bieden, alleen opgeslagen voor de periode die strikt noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen, en worden ze daarna verwijderd.

Wat betreft "Loggegevens", bestaande uit de volgende informatie:

 • Het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat uw apparaat momenteel gebruikt;
 • Naam en adres van de oproepen van website of bestand;
 • Datum en tijd van toegang;
 • Hoeveelheid verzonden gegevens;
 • Browsertype en -versie die u gebruikt om de website te bezoeken;
 • Besturingssysteem van uw apparaat;
 • Type gebruikt apparaat en het MAC-adres;
 • Verwijzende URL (eerder bezochte pagina);

deze worden automatisch onmiddellijk na verwerking gewist. We behouden ons echter het recht voor om loggegevens langer op te slaan als er feiten zijn die erop wijzen dat er computercriminaliteit is gepleegd tegen de website.

1.8. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

NEDIS BV met statutaire zetel in De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (‘’verwerkingsverantwoordelijke’’).

2.1. VERWERKINGSVERNATWOORDELIJKE

Nedis BV met maatschappelijke zetel te De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (" verwerkingsverantwoordelijke ").

 

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres Gdpr@nedis.com of via een koeriersdienst op het geregistreerde adres.

2.2. DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Onder de AVG worden persoonsgegevens gedefinieerd als: ”alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’’

We verzamelen uw gegevens zodat we uw bestellingen kunnen verwerken, u de producten of de vereiste service kunnen leveren, de levering, de uitgifte van facturen en de inning van de betaling kunnen managen, en alle activiteiten kunnen uitvoeren die relevant zijn voor het beheer van de contractuele relatie met u, inclusief klantenservice dienstverlening. Dit zijn met name verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of, om op uw verzoek, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst stappen te ondernemen en om u aanvullende diensten te verlenen die u mogelijk nodig heeft, zoals klantenservice.

De verzamelde gegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, zoals bijvoorbeeld belastingverplichtingen die relevant zijn voor het contract dat u bent aangegaan.

De verwerkingsverantwoordelijke kan uw gegevens ook verwerken om u marketingcommunicatie te sturen om rechtstreeks zijn eigen producten en diensten te promoten, die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt besteld of gekocht. Daarbij handelt de Nedis groep in overeenstemming met de AVG om haar legitieme belang na te streven. In ieder geval heeft u het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van deze berichten.

Bovendien kan de verwerkingsverantwoordelijke op uw expliciete verzoek uw gegevens verwerken om u marketing-e-mails en commercials te sturen, u speciale promoties te bieden en u te informeren over nieuwe beschikbare producten, diensten en / of producten / diensten aangeboden door zijn commerciële partners en / of andere juridische entiteiten van de Nedis groep.

U kunt de gegeven toestemming met betrekking tot elk van de bovengenoemde doeleinden op elk moment intrekken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via de het volgende mailadres: Gdpr@nedis.com.

Voor deze doeleinden kunnen we gegevens verwerken die tot de volgende categorieën behoren:

 • naam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer;
 • toepassingsgebied voor producten, functie;
 • geboortedatum, interesses, hobby's, profielnamen van sociale medianetwerken, profielstatistieken;
 • IBAN-code: transacties die u heeft uitgevoerd, aankopen die u bij ons heeft gedaan.

In ieder geval doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken geschikt is voor deze doeleinden en geen inbreuk maakt op uw privacy.
 

Conform artikel 13 AVG geven we in de volgende tabel een overzicht van de doeleinden van de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren, het verplichte of vrijwillige karakter van het verzoek om uw gegevens te verstrekken en de gevolgen in het geval van het niet verstrekken van dergelijke gegevens, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode waarin uw gegevens worden bewaard.

 

No.

Doel van de verwerkingsactiviteiten

Verplicht of vrijwillig karakter van het verzoek om persoonsgegevens te verstrekken

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Bewaartermijn

1

Klantbetrokkenheid en administratie (beheer van de contractuele relatie, klantwerving, verkoopverwerking, orderverwerking, levering, transportvervulling, facturatie, betalingen / incasso’s, aftersales en technische service)

Verplicht

Het is niet mogelijk om u de vereiste / gevraagde producten of diensten te leveren

Uitvoering van een overeenkomst

15 jaar na eindigen overeenkomst

2

Wettelijke nakoming

Verplicht

Het is niet mogelijk om u de vereiste / gevraagde producten of diensten te leveren

Wettelijke plicht

15 jaar na eindigen overeenkomst

3

Direct Marketing

Vrijwillig

Het is niet mogelijk om u onze special aanbiedingen of nieuwe producten / diensten te bieden

Gerechtvaardigd belang

24 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

4

Verzending van marketingcommunicatie (over nieuwe producten en technologische ontwikkelingen van producten door bedrijven die onderdeel uitmaken van de Nedis groep of commerciële partners)

Vrijwillig

Het is niet mogelijk om u onze special aanbiedingen of nieuwe producten / diensten te bieden

Toestemming

24 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

5

Analyse van uw persoonlijke voorkeuren met als doel het sturen van gepersonaliseerde promotieaanbiedingen

Vrijwillig

Het is niet mogelijk om u gepersonaliseerde aanbiedingen of diensten te bieden

Toestemming

12 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken

6

Openbaarmaking van uw gegevens aan derden

Vrijwillig

Het is niet mogelijk voor derden om u advertenties / aanbiedingen te laten zien

Toestemming

Einde overeenkomst of als de toestemming is introkken

 

2.3 BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS AAN EU- EN NIET-EU-GEGEVENSVERWERKERS

Om de in paragraaf 2.2 hierboven genoemde doeleinden te bereiken, kan het zijn dat de verwerkingsverantwoordelijke de noodzaak heeft om uw persoonsgegevens te verstrekken of openbaar te maken aan derden in de Europese Unie die tot de volgende categorieën behoren:

- Autoriteiten en toezichthoudende instanties;

- Derden die namens de verantwoordelijke fiscale en administratieve taken uitvoeren;

- Derden die IT-diensten leveren voor informatiesystemen van de verwerkingsverantwoordelijke en de IT-infrastructuur;

- Derden die diensten verlenen in verband met de verwerving / levering van het vereiste product of dienst;

- Andere juridische entiteiten van de Nedis groep binnen de Europese Unie.

De bovengenoemde derden zijn door de verwerkingsverantwoordelijke specifiek aangewezen als verwerkers of kunnen optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

In het bijzonder kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt aan andere juridische entiteiten van Nedis groep die verantwoordelijk zijn voor het beheer en / of de uitvoering van het contract dat u bent aangegaan, de uitgifte van facturen en de inning van betalingen, en / of aan derden die de zorg voor de verzending van de door u bestelde producten / diensten.

Uw gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan derden, indien een dergelijke openbaarmaking vereist is door de wetten en / of overheidsinstanties.


Wenst u de volledige lijst van rechtspersonen, behorend tot de bovengenoemde categorieën waaraan uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt, dan kunt u contact op nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via Gdpr@nedis.com.

Tot slot worden uw gegevens verwerkt door de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke die daartoe specifiek zijn gemachtigd.

2.4 UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Te allen tijde heeft u, op het moment dat wij uw gegevens bezitten of verwerken, als betrokkene de volgende rechten:

 • Recht om de gegeven toestemming (en) in te trekken - u hebt op elk moment het recht om de eerder gegeven toestemming (en) in te trekken met betrekking tot elk van de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten;
 • Recht op toegang - u hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die we van en over u bewaren;
 • Recht op rectificatie - u hebt het recht om gegevens die we over u bewaren en die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren;
 • Recht op verwijdering - in bepaalde gevallen kunt u vragen dat de gegevens die we over u bewaren uit onze administratie worden gewist;
 • Recht op beperking van verwerking – onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking te beperken;
 • Recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om de gegevens die we over u hebben over te dragen aan een andere organisatie;
 • Recht op bezwaar - u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen: in het geval dat de verwerkingsverantwoordelijke uw verzoek onder toegangsrechten weigert, zullen wij u een reden geven waarom;
 • U hebt het recht om te klagen zoals beschreven in paragraaf 4.5 hieronder.

U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres Gdpr@nedis.com of via een aangetekend schrijven op het geregistreerde adres.

2.5 KLACHTEN

In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of hoe uw klacht is afgehandeld, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals aangegeven in vorige paragraaf 1.5.

2.6 TOESTEMMING

Door in te stemmen met deze informatieve kennisgeving geeft u ons toestemming om uw gegevens specifiek te verwerken voor de volgende doeleinden zoals aangegeven in paragraaf 1.2 en 2.2, met name:

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of u afmelden door te schrijven naar het volgende adres Gdpr@nedis.com


3.1. NEDIS EN COOKIES

Onze websites gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren. Met dit beleid verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke hierbij de volgende informatie over het gebruik van cookies op de websites.

3.2. WAT IS EEN COOKIE

Wanneer u de website bezoekt, kan de website informatie van uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Een cookie is een bestand dat gegevens bevat (een reeks letters en cijfers). Dit bestand wordt van een webserver naar een webbrowser verzonden wanneer u een website bezoekt en wordt vervolgens door de browser opgeslagen. Elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, wordt de desbetreffende ID opnieuw verzonden. De informatie die door cookies wordt opgehaald, kan over uzelf gaan, uw voorkeuren, uw apparaat of deze informatie wordt gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. Cookies bevatten meestal geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, maar ze kunnen u een meer persoonlijke en plezierige webervaring bieden. Het is echter mogelijk dat we persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen, koppelen aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookies en deze koppelen aan deze ontvangen gegevens. Meer informatie over het gebruik van cookies op websites kunt u vinden op www.allaboutcookies.

3.3. VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de exploitant van de website die de gebruiker bezoekt ("first party cookies") of door andere websites ("third party cookies"):

First-party cookies: deze bestanden worden ingesteld door de webserver van onze website en hebben hetzelfde domein.

Third party cookies: wanneer u onze website gebruikt, kunnen cookies van externe leveranciers naar u worden verzonden. Als u een website bezoekt met ingesloten inhoud, zoals bijvoorbeeld YouTube-video's, kunnen deze websites cookies naar u verzenden. De verwerkingsverantwoordelijke controleert de instellingen van dergelijke cookies niet. We raden u aan om meer informatie over deze cookies te vragen op de websites van dergelijke externe leveranciers en om de bijbehorende opties voor het beheer ervan te achterhalen.

Er zijn cookies die permanent kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker totdat ze verlopen of door de gebruiker worden verwijderd ("permanente cookies") of cookies die automatisch kunnen worden verwijderd wanneer de browsersessie op de website eindigt of wanneer de browser wordt gesloten ("sessiecookies"):

Sessiecookies: dit zijn tijdelijke bestanden die alleen worden geactiveerd tijdens uw bezoek aan onze website. Normaal verwijdert uw browser dergelijke cookies zodra u deze sluit.

Permanente cookies: deze bestanden zijn ook actief nadat de browsersessie is beëindigd. Als u zich bijvoorbeeld registreert op een website en later terugkomt en deze opnieuw bezoekt, heeft de website geleerd wie u bent en geeft deze gepersonaliseerde inhoud weer. Dergelijk gedrag wordt mogelijk gemaakt door permanente cookies.

Gezien het voorgaande worden cookies voor verschillende doeleinden gebruikt om de goede werking van de website te garanderen en een betere en efficiëntere browse-ervaring te bieden. Hieronder vindt u meer informatie over de soorten cookies die we op onze website kunnen gebruiken.

 

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die door Nedis het meest worden gebruikt en een uitleg over hoe ze elk worden gebruikt.

Cookie Category

Cookie Name

Cookie Provider

Purpose

Expires

Type

First or third-party cookie

Necessary (functional Cookies)

__cfduid

browser-update.org

Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.

1 year

HTTP

Third party

Necessary (functional Cookies)

CookieConsent

nedis.com

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 year

HTTP

First party

Necessary (functional Cookies)

jStorage

nedis.com

Registers a unique ID for the visitor in order for the website to recognize the visitor upon re-entry.

Persistent

HTML

First party

Functional

lang [x2]

ads.linkedin.com

Remembers the user's selected language version of a website

Session

HTTP

Third party

Functional

 

linkedin.com

 

 

 

Third party

Statistics

e.gif

collect.albacross.com

Used to distinguish between different users coming from the same IP-address.

Session

Pixel

Third party

Statistics

collect

google-analytics.com

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Session

Pixel

First party

Statistics

__qca

issuu.com

Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.

1 year

HTTP

Third party

Statistics

_dc_gtm_UA-#

nedis.com

Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag.

1 day

HTTP

First party

Statistics

_ga

nedis.com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

HTTP

First party

Statistics

_gat

nedis.com

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 day

HTTP

First party

Statistics

_gid

nedis.com

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 day

HTTP

First party

Statistics

nQ_visitId

nedis.com

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

1 year

HTTP

First party

Marketing

BizoID

ads.linkedin.com

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.

29 days

HTTP

Third party

Marketing

IDE

doubleclick.net

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

1 year

HTTP

Third party

Marketing

test_cookie

doubleclick.net

Used to check if the user's browser supports cookies.

1 day

HTTP

Third party

Marketing

fr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

HTTP

Third party

Marketing

tr

facebook.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Session

Pixel

Third party

Marketing

ads/ga-audiences

google.com

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.

Session

Pixel

Third party

Marketing

rc::c

google.com

Used in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor.

Session

HTML

Third party

Marketing

iutk [x2]

issuu.com

Recognises the user's device and what Issuu documents have been read.

10 years

HTTP

Third party

Marketing

 

pingback.issuu.com

 

 

 

Third party

Marketing

bcookie

linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

2 years

HTTP

Third party

Marketing

bscookie

linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

2 years

HTTP

Third party

Marketing

lidc

linkedin.com

Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

1 day

HTTP

Third party

Marketing

UserMatchHistory

linkedin.com

Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.

29 days

HTTP

Third party

Marketing

_fbp

nedis.com

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

HTTP

First party

Marketing

_gcl_au

nedis.com

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

3 months

HTTP

First party

Marketing

_hjIncludedInSample

nedis.com

Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.

Session

HTTP

First party

Marketing

nQ_cookieId

nedis.com

Sets a unique ID for a specific visitor. This ID can be used to recognize the visitor upon re-entry and implement any preference choices made. The cookie also allows the website to track the visitor on multiple websites for marketing purposes.

1 year

HTTP

First party

Marketing

mc

quantserve.com

Collects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.

13 months

HTTP

Third party

Marketing

GPS

youtube.com

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

1 day

HTTP

Third party

Marketing

PREF

youtube.com

Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.

8 months

HTTP

Third party

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 days

HTTP

Third party

Marketing

YSC

youtube.com

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Session

HTTP

Third party

Marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-session-app

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-session-name

youtube.com

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

Third party

Marketing

_hjid

Hotjar

These cookies allows Nedis to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

1 year

HTML

Third party

Marketing

_hjTLDTest

Hotjar

These cookies allows Nedis to gather user insight and feedback on how people use our site. This is through on-site polls, surveys and user behaviour tracking.

Session

HTTP

Third party

 

​​​​​​​​​​​​​​3.4 TECHNISCHE COOKIES

Technische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website correct functioneert en uitsluitend worden gebruikt om de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk te verzenden, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk is gevraagd door de contractant of gebruiker om genoemde dienst te verlenen. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Ze worden niet gebruikt voor verdere doeleinden en worden normaal gesproken rechtstreeks geïnstalleerd door de eigenaar of de beheerder van de website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

Technische cookies kunnen worden onderverdeeld in:

 • Browser- en sessiecookies: deze cookies garanderen regelmatige navigatie en gebruik van de site (bijvoorbeeld door een aankoop of toegang tot beperkte gebieden toe te staan);
 • Analysecookies: deze cookies stellen website-exploitanten in staat om anoniem de manier te volgen waarop bezoekers hun webpagina's gebruiken voor statistische onderzoeksdoeleinden, waardoor ze de werking van de site kunnen optimaliseren en een betere browse-ervaring kunnen bieden. Analytics-cookies worden gelijkgesteld met technische cookies, voor zover ze rechtstreeks door de exploitant van de website worden gebruikt om geaggregeerde informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en over hoe ze de website gebruiken;
 • Functionele cookies: met deze cookies kan de gebruiker browsen als een functie van bepaalde vooraf bepaalde criteria (bijv. de taal, de producten die zijn geselecteerd om te kopen) om de aangeboden service te verbeteren. Ze laten bijvoorbeeld toe dat een website begrijpt wie u bent wanneer u de pagina's bezoekt, zodat u niet elke keer uw inloggegevens hoeft in te voeren.

 

​​​​​​​​​​​​​​3.5 PROFILERING VAN COOKIES

Profilering cookies zijn gericht op het aanmaken van gebruikersprofielen en worden gebruikt om online reclameboodschappen te versturen in lijn met de voorkeuren die de gebruiker tijdens navigatie toont. Deze cookies, hetzij van de verwerkingsverantwoordelijke of van derden, worden nauwkeurig geselecteerd en gecontroleerd en worden gebruikt om te garanderen dat de marketingberichten die worden ontvangen via de website of andere websites die door de verwerkingsverantwoordelijke worden gebruikt om zijn reclameboodschappen te verzenden, in overeenstemming zijn met die van de voorkeuren van de bezoeker. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming nodig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.6 HOE WORDEN DE COOCKIES OP DE WEBSITE VAN GEGEVENSVERWERKERS GEBRUIKT?

We gebruiken de informatie die we verkrijgen door uw gebruik van de cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om de website te beheren;
 • Om uw computer te herkennen wanneer u onze website bezoekt;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren;
 • Om te analyseren hoe de website wordt gebruikt;
 • Om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te vergroten;
 • Om onze website voor u te personaliseren (door gericht nieuws te verstrekken dat u mogelijk interesseert);
 • Om het pad te volgen dat u via onze website volgt, waardoor bepaalde functies kunnen worden gebruikt (voorbeelden: producten toevoegen / verwijderen in het winkelmandje, een aankoop afronden aan de kassa). Als u bijvoorbeeld artikelen aan uw bestelformulier toevoegt, maar vervolgens besluit geen aankopen te doen tijdens uw bezoek, slaan we het referentienummer van het bestelformulier op in een cookie om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, zodat u het formulier bij uw volgende bezoek opnieuw kan oproepen.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.7 COOKIE SETTINGS - IS HET VEILIG OM COOKIES TE ACTIVEREN?

Ja, Cookies zijn slechts korte gegevensreeksen die zelf geen bewerkingen kunnen uitvoeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens van de harde schijf op te halen, computervirussen over te dragen of e-mailadressen te identificeren en / of te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke raadt aan dat u de webbrowsers toestaat cookies van onze website te accepteren.

Hoe pas ik mijn instellingen voor cookies aan?

U kunt uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies weigert. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, bepaalde functies van onze website niet langer voor u beschikbaar zijn, wat uw browse-ervaring verergert. Als u het gebruik van een cookie wilt weigeren, corrigeer dan de instellingen van elk van de internetbrowsers die u afzonderlijk gebruikt (in dit verband vindt u details over hoe u deze actie kunt ondernemen op de website van uw browser) of wijzig uw instellingen op de volgende website: www.youronlinechoices.com.

Hieronder vindt u meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.
a) een banner
Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, op welke pagina u ook terechtkomt, verschijnt er een banner met een vereenvoudigde en gemakkelijk te begrijpen privacyverklaring. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. U kunt cookievoorkeuren wijzigen en beheren via deze website en door het instellen van uw browserinstellingen.
b) Browsers
Als u de van een website ontvangen cookies wilt blokkeren of verwijderen, kunt u dit doen door de browserinstellingen te wijzigen met behulp van de specifieke functie. Hieronder vindt u de links naar de instructies van de volgende browsers:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US

We herinneren u eraan dat het uitschakelen van alle cookies, inclusief navigatie- en functionaliteitscookies, problemen met het surfen op de website kan veroorzaken.

Als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren, vindt u hieronder enkele voorbeelden van de verwerking die u mogelijk moet volgen:

In Internet Explorer kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en vervolgens de schuifregelaar te gebruiken om "Alle cookies blokkeren" te selecteren;

In Mozilla Firefox kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra" en vervolgens op "Opties" te klikken en "Accepteer cookies van sites" in de sectie "Privacy" uit te schakelen.

Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van alle cookies een negatief effect heeft op de bruikbaarheid van veel websites.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, moet u mogelijk deze stappen volgen:

Als u Internet Explorer gebruikt, moet u de cookiebestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op http://support.microsoft.com/kb/278835);

Als u Mozilla Firefox gebruikt en u wilt de cookies verwijderen, moet u eerst controleren of cookies worden verwijderd wanneer u de optie "Privégegevens verwijderen" gebruikt (u kunt deze instelling wijzigen door op "Extra", "Opties",  "Instellingen" en "Privacy" te klikken) en klik op" Uw recente geschiedenis wissen" in het menu "Extra".

Aan de andere kant, om cookies te activeren, kunnen de onderstaande instructies, die van toepassing zijn op uw specifieke browser, u helpen:

Microsoft Internet Explorer
Selecteer "Internetopties" in het menu "Extra".
Klik op het tabblad "Privacy".
Klik onder "Instellingen" op de knop "Standaard" (of verplaats de schuifregelaar handmatig naar "Medium").
Klik OK.

Mozilla Firefox
Ga naar het menu "Extra".
Selecteer "opties".
Selecteer het pictogram met de markering "Privacy".
Klik in het vak waarmee websites cookies kunnen gebruiken (onder "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis").
Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Google Chrome
Selecteer "Instellingen" in het menu Aanpassen en beheren.
In de "Geavanceerde instellingen" (Privacy, Instellingen voor inhoud) vindt u de sectie "Cookies".
Om het gebruik van cookies toe te staan, moet u "Toestaan ​​dat lokale gegevens worden ingesteld" selecteren (of "Alle cookies activeren").
Klik op OK.

Safari
Selecteer Safari> Instellingen en klik op Privacy.
Geef in het veld "Cookies blokkeren" op of en wanneer Safari cookies van websites moet accepteren

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.8 ANDERE WEBSITES

We raden u aan het privacy- en cookiebeleid te lezen van de websites waartoe u toegang heeft via de links op de website. We herinneren u eraan dat uw instellingen voor cookievoorkeuren op onze websites niet worden opgeslagen op de websites van andere bedrijven.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.9 OPENBAARMAKING EN VERSPREIDING

Gegevens die via cookies zijn verkregen, worden verwerkt door werknemers en medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke die uitdrukkelijk zijn aangewezen als daartoe gemachtigde personen. Bovendien kunnen deze gegevens worden verwerkt door externe bedrijven die namens ons technische en organisatorische taken uitvoeren (bijv. Web serviceproviders). Deze bedrijven worden aangesteld als gegevensverwerkers. Gegevens die via cookies zijn verkregen, kunnen naar het buitenland worden overgedragen, maar zullen onder geen enkele voorwaarde worden verspreid onder onbekende personen.
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3.10 WELKE RECHTEN HEEFT U?

U heeft te allen tijde het recht om ons om informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, toegang te krijgen tot updates of het wissen van uw gegevens, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en / of om een ​​klacht in te dienen voor de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zoals vermeld in de privacyverklaring van deze website.
 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres: gdpr@nedis.com.