Disclaimer & Privacy

 1. Privacyverklaring Nedis

Deze privacyverklaring beschrijft het beheer en gebruik van onze website als het gaat om activiteiten die persoonsgegevensverwerking inhoudt ten tijde van het bezoeken van de volgende websites:

www.nedis.nl of www.nedis.be

  (hierna de ‘’Website’’)


In het bijzonder betreft het alleen de inhoud van de Website en heeft het geen betrekking op andere websites die door gebruikers kunnen worden bezocht door te klikken op externe links die mogelijkerwijs aanwezig kunnen zijn op de website. 


Voor bepaalde diensten of informatie die op het portaal beschikbaar zijn kan een ander privacy beleid geldt. In dergelijke gevallen zal een andere privacyverklaring weergeven zijn.


Met ‘’u’’ in deze privacyverklaring wordt verwezen naar u als individu en met ‘’wij’’ of ‘’ons’’ wordt in deze privacyverklaring verwezen met betrekking tot uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke (hieronder gedefinieerd onder paragraaf 1.7) bedoeld. 

 

1.1.    WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD

‘’Persoonsgegevens’’ betekent de informatie over / van u

Wanneer je de Website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken:

 • Direct, waar we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken of verzamelen. Als u bijvoorbeeld een abonneer-functie van de website gebruikt moet u mogelijk contactgegevens verstrekken, evenals informatie die wordt verwerkt wanneer u zich op een pagina bevindt of de inhoudt die u van een pagina bekijkt; of
 • Indirect, door gebruik te maken van cookies (zoals beschreven in detail in ons Cookiebeleid), he volgen van uw gebruik op bepaalde pagina’s van de Website (bijv. uw IP adres) en / of door middel van andere technische middelen om uw gebruik van de Website te monitoren.

We streven er niet naar en het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er bijzondere persoonsgegevens van u via de Website worden verwerkt. 

 

1.2 HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD

We kunnen de persoonsgegevens die we via de Website verzamelen verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden: 

a)    Om de website te beheren;
b)    Om aan wettelijke en / of fiscale verplichtingen te voldoen;
c)    Om u op verzoek te kunnen voorzien van informatie, producten en diensten, bijvoorbeeld om u in staat te stellen aankopen te kunnen doen via de Website, om te kunnen voldoen aan uw verzoek om te abonneren op de Website en / of onze nieuwsbrief en om correct te reageren op uw vragen en feedback;
d)    Om de inhoud die u ziet op de Website aan te passen aan uw specifieke behoeften;
e)    Om goed te reageren op uw vragen en feedback;
f)    Voor andere doeleinden die nodig zijn om ons in staat te stellen onze diensten te kunnen leveren.

Onder voorbehoud van de specificaties die gelden met betrekking tot de navigatiegegevens, waarvan de verzending automatisch is en een inherent kenmerk is van internetcommunicatieprotocollen, bent u vrij om te beslissen of u uw persoonsgegevens al dan niet verstrekt. Als u zich echter wilt registreren op de website, u wilt abonneren op onze nieuwsbrieven, producten koopt die in de webshop worden aangeboden en / of toegang wenst tot het gereserveerde gedeelte van de website, is het invullen van vereiste velden van de betreffende formulieren met uw persoonsgegevens noodzakelijk. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen toegang krijgen tot, en gebruik maken van, de genoemde services en functies. De rechtsgrond voor de verwerking beschreven onder letters a) en c) is daarom de voldoening van een verzoek dat u via de website heeft ingediend. Voor het nastreven van dergelijke doeleinden is uw toestemming niet nodig.
Met betrekking tot het doel beschreven onder letter b), is de wettelijke basis voor de verwerking de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen; daarom is uw toestemming niet nodig voor deze verwerking. In sommige gevallen kunnen we tijdens uw bezoek op onze Website toestemming vragen om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verwerken. In ieder geval, waar uw toestemming voor genoemde doeleinden wordt gegeven, heeft u altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het profileren van gebruikers en / of voor marketingdoeleinden. 

 

1.3. WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Cookies zijn informatie die door een webserver naar de computer van een gebruiker wordt gestuurd en daarin wordt opgeslagen. Raadpleeg het hoofdstuk hieronder Nedis en Cookies om te weten welke cookies op deze website worden gebruikt. Als u het gebruik van een cookie wilt weigeren, corrigeer dan de instellingen van elk van de internetbrowsers die u afzonderlijk gebruikt (in dit verband vindt u details over hoe u deze actie kunt ondernemen op de website van uw browser) of wijzig uw instellingen op de volgende website: www.youronlinechoices.com. Houd er in dit geval rekening mee dat de website navigatie en het genot van de inhoud van deze website in het gedrang kunnen komen. 

 

1.4 HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Op elk moment heb je het recht om ons te vragen om toegang te krijgen tot uw door ons verzamelde persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen of de verwerking te beperken, om uw persoonsgegevens te wissen, om overdraagbaarheid van gegevens te verlangen en het indienen van een klacht. In het bijzonder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • u hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren;
 • u kunt verzoeken om aanvulling, correctie en integratie van uw gegevens, en om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, van uw persoonsgegevens, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;
 • in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat de gegevens die we over u bewaren uit onze administratie worden gewist;
 • u heeft het recht om de gegevens die wij over u hebben over te dragen aan een andere organisatie.

In het geval dat we uw verzoek onder toegangsrechten weigeren, zullen we u de reden geven waarom. In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of hoe uw klacht is afgehandeld, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke en de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres gdpr@nedis.com 

Bovendien kunt u, in het bijzonder met betrekking tot uw recht om de toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor de levering van commercieel en promotiemateriaal via e-mail in te trekken, ook op de link "Afmelden" klikken die beschikbaar is in de voettekst van elke commerciële communicatie die we sturen. 
 

1.5 WORDEN PERSOONSGEGEVENS OVERGEBRACHT NAAR EEN ANDER LAND EN WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEKEND GEMAAKT AAN ANDERE ENTITEITEN?

De website bevindt zich op een server in Europa. Voor de doeleinden die in paragraaf 1.2 hierboven zijn gespecificeerd, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan andere rechtspersonen binnen de Nedis Group in landen binnen en / of buiten de Europese Unie.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door derden die tot de volgende categorieën behoren:

a) derden die diensten verlenen voor het beheer van het IT-systeem;
b) derden die juridische, boekhoudkundige en adviesdiensten verlenen;
c) wetshandhavings- of regelgevende instanties of geautoriseerde derden.

De derden die tot de bovengenoemde categorieën behoren, zijn specifiek aangewezen als verwerkers overeenkomstig artikel 28 of kunnen optreden als verwerkingsverantwoordelijke.
De overdracht van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie, wanneer er geen toereikendheidsbesluiten van de Europese Commissie zijn, is onderhevig aan de goedkeuring van passende waarborgen, in overeenstemming met de GDPR-vereisten.

 

1.6. HOELANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. In het bijzonder, als u een geregistreerde gebruiker bent, worden uw persoonsgegevens binnen een paar weken na uw vertrek / uitschrijving verwijderd, zolang er geen problemen zijn met de diensten die we aan u hebben geleverd op het moment van uw vertrek. Als u producten via de website koopt, worden de gegevens die we verzamelen om aan uw verzoek te voldoen 7 jaar bewaard vanaf de datum van de relevante bestelling, zolang er op dat moment geen problemen met betrekking tot die aankoop zijn. Als niet-geregistreerde gebruiker worden uw persoonsgegevens die worden verwerkt om u de door u gevraagde services te bieden, alleen opgeslagen voor de periode die strikt noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen, en worden ze daarna verwijderd.
 

Wat betreft "Loggegevens", bestaande uit de volgende informatie:

 • Het Internet Protocol-adres (IP-adres) dat uw apparaat momenteel gebruikt;
 • Naam en adres van de oproepen van website of bestand;
 • Datum en tijd van toegang;
 • Hoeveelheid verzonden gegevens;
 • Browsertype en -versie die u gebruikt om de website te bezoeken;
 • Besturingssysteem van uw apparaat;
 • Type gebruikt apparaat en het MAC-adres;
 • Verwijzende URL (eerder bezochte pagina);

Het wordt automatisch onmiddellijk na verwerking gewist. We behouden ons echter het recht voor om loggegevens langer op te slaan als er feiten zijn die erop wijzen dat er computercriminaliteit is gepleegd tegen de website.

 

1.7 WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

NEDIS BV met statutaire zetel in De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch, Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens(‘’verwerkingsverantwoordelijke’’). 

 

2.1 VERWERKINGSVERNATWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

Nedis BV met maatschappelijke zetel te De Tweeling 28, 5215 MC ‘s-Hertogenbosch Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens (" verwerkingsverantwoordelijke ").
U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres gdpr@nedis.com of via een koeriersdienst op het geregistreerde adres.

 

2.2 DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Onder de AVG worden persoonsgegevens gedefinieerd als ”alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’’ 
We verzamelen uw gegevens zodat we uw bestellingen kunnen verwerken, u de producten of de vereiste service kunnen leveren, de levering, de uitgifte van facturen en de betaling kunnen innen, en alle activiteiten kunnen uitvoeren die relevant zijn voor het beheer van de contractuele relatie met u, inclusief klantenservice dienstverlening. Dit zijn met name verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of, om op uw verzoek, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst stappen te ondernemen en om u aanvullende diensten te verlenen die u mogelijk nodig heeft, zoals klantenservice.
De verzamelde gegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan de wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, zoals bijvoorbeeld belastingverplichtingen die relevant zijn voor het contract dat u bent aangegaan. De verwerkingsverantwoordelijke kan uw gegevens ook verwerken om u marketingcommunicatie te sturen om rechtstreeks zijn eigen producten en diensten te promoten, die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt besteld of gekocht. Daarbij handelt de Nedis-groep in overeenstemming met de AVG om haar legitieme belang na te streven. In ieder geval heeft u het recht om u op elk moment af te melden voor het ontvangen van deze berichten. Bovendien kan de verwerkingsverantwoordelijke op uw expliciete verzoek uw gegevens verwerken om u marketing-e-mails en commercials te sturen, u speciale promoties te bieden en u te informeren over nieuwe beschikbare producten, diensten en / of producten / diensten aangeboden door zijn commerciële partners en / of andere juridische entiteiten van de Nedis groep. U kunt de gegeven toestemming met betrekking tot elk van de bovengenoemde doeleinden op elk moment intrekken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via de het volgende mailadres: gdpr@nedis.com
Voor deze doeleinden kunnen we gegevens verwerken die tot de volgende categorieën behoren:

⦁    naam, achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer;
⦁    toepassingsgebied voor producten, functie;
⦁    geboortedatum, interesses, hobby's, profielnamen van sociale medianetwerken, profielstatistieken;
⦁    IBAN-code: transacties die u heeft uitgevoerd, aankopen die u bij ons heeft gedaan.
 

In ieder geval doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen en gebruiken geschikt is voor deze doeleinden en geen inbreuk maakt op uw privacy.
Volgens artikel 13, AVG, in de volgende tabel geven we een overzicht van de doeleinden van de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren, het verplichte of vrijwillige karakter van het verzoek om uw gegevens te verstrekken en de gevolgen in het geval van het niet verstrekken van dergelijke gegevens, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode waarin uw gegevens worden bewaard.

 

No.

Doel van de verwerkingsactiviteiten

Verplicht of vrijwillig karakter van het verzoek om persoonsgegevens te verstrekken

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Bewaartermijn

1

Klantbetrokkenheid en administratie (beheer van de contractuele relatie, klantwerving, verkoopverwerking, orderverwerking, levering, transportvervulling, facturatie, betalingen / incasso’s, aftersales en technische service)

Verplicht

Het is niet mogelijk om u de vereiste / gevraagde producten of diensten te leveren

Uitvoering van een overeenkomst

7 jaar na eindigen overeenkomst

2

Wettelijke nakoming

Verplicht

Het is niet mogelijk om u de vereiste / gevraagde producten of diensten te leveren

Wettelijke plicht

7 jaar na eindigen overeenkomst

3

Direct Marketing

Vrijwillig

Het is niet mogelijk om u onze special aanbiedingen of nieuwe producten / diensten te bieden

Gerechtvaardigd belang

24 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

4

Verzending van marketingcommunicatie (over nieuwe producten en technologische ontwikkelingen van producten door bedrijven die onderdeel uitmaken van de Nedis groep of commerciële partners)

Vrijwillig

Het is niet mogelijk om u onze special aanbiedingen of nieuwe producten / diensten te bieden

Toestemming

24 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken.

5

Analyse van uw persoonlijke voorkeuren met als doel het sturen van gepersonaliseerde promotieaanbiedingen

Vrijwillig

Het is niet mogelijk om u gepersonaliseerde aanbiedingen of diensten te bieden

Toestemming

12 maanden na einde overeenkomst, tenzij er is afgemeld / toestemming is ingetrokken

6

Openbaarmaking van uw gegevens aan derden

Vrijwillig

Het is niet mogelijk voor derden om u advertenties / aanbiedingen te laten zien

Toestemming

Einde overeenkomst of als de toestemming is introkken


2.3. BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS AAN EU- EN NIET-EU-GEGEVENSVERWERKERS

Om de in paragraaf 2.2 hierboven genoemde doeleinden te bereiken, kan het zijn dat de verwerkingsverantwoordelijke de noodzaak heeft om uw persoonsgegevens te verstrekken of openbaar te maken aan derden in de Europese Unie die tot de volgende categorieën behoren:
- Autoriteiten en toezichthoudende instanties;
- Derden die namens de verantwoordelijke fiscale en administratieve taken uitvoeren;
- Derden die IT-diensten leveren voor informatiesystemen van de verwerkingsverantwoordelijke en de IT-infrastructuur;
- Derden die diensten verlenen in verband met de verwerving / levering van het vereiste product of dienst;
- Andere juridische entiteiten van de Nedis-groep binnen de Europese Unie.
De bovengenoemde derden zijn door de verwerkingsverantwoordelijke specifiek aangewezen als verwerkers of kunnen optreden als verwerkingsverantwoordelijke.
In het bijzonder kunnen uw gegevens worden bekendgemaakt aan andere juridische entiteiten van Nedis groep die verantwoordelijk zijn voor het beheer en / of de uitvoering van het contract dat u bent aangegaan, de uitgifte van facturen en de inning van betalingen, en / of aan derden die de zorg voor de verzending van de door u bestelde producten / diensten. Uw gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan derden, indien een dergelijke openbaarmaking vereist is door de wetten en / of overheidsinstanties. Bovendien kunnen uw gegevens worden overgedragen aan Datwyler IT Services AG, gevestigd in Zwitserland, in hun kwaliteit als gegevensverwerker die is aangesteld om IT-services en behoeften namens de verwerkingsverantwoordelijke te beheren. Deze transfers zijn veilig in overeenstemming met het Europese Commissie Adequacy Besluit nr. 518 van 26 juli 2000.
Wenst u de volledige lijst van rechtspersonen, behorend tot de bovengenoemde categorieën waaraan uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt, kunt u contact op nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via gdpr@nedis.com. Ten slot worden uw gegevens verwerkt door de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke die daartoe specifiek zijn gemachtigd. 
 

2.4    UW RECHTEN ALS ONDERWERP VAN GEGEVENS
Te allen tijde heeft u, om het moment dat wij uw gegevens bezitten of verwerken, als betrokkene de volgende rechten:
⦁    Recht om de gegeven toestemming (en) in te trekken - u hebt op elk moment het recht om de eerder gegeven toestemming (en) in te trekken met betrekking tot elk van de hierboven vermelde verwerkingsactiviteiten;
⦁    Recht op toegang - u hebt het recht om een ​​kopie te vragen van de informatie die we van en over u bewaren;
⦁    Recht op rectificatie - u hebt het recht om gegevens die we over u bewaren te corrigeren die onjuist of onvolledig zijn;
⦁    Recht op verwijdering - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat de gegevens die we over u bewaren uit onze administratie worden gewist;
⦁    Recht op beperking van verwerking – onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht te om de verwerking te beperken;
⦁    Recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om de gegevens die we over u hebben over te dragen aan een andere organisatie;
⦁    Recht op bezwaar - u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
⦁    Recht om een ​​klacht in te dienen: in het geval dat de verwerkingsverantwoordelijke uw verzoek onder toegangsrechten weigert, zullen wij u een reden geven waarom; 
⦁    U hebt het recht om te klagen zoals beschreven in paragraaf 4.5 hieronder.
U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres gdpr@nedis.com of via een aangetekend schrijven op het geregistreerde adres.
 

2.5    KLACHTEN
In het geval dat u een klacht wilt indienen over hoe uw gegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of hoe uw klacht is afgehandeld, heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, zoals aangegeven in vorige paragraaf 4.1.


2.6     TOESTEMMING
Door in te stemmen met deze privacyverklaring geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens in het bijzonder te verwerken voor de doeleinden zoals benoemd in paragraaf 2.2. en 2.3. NB: u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of u afmelden door een bericht te sturen aan gdpr@nedis.com.

 

3.1 NEDIS EN COOKIES
Onze websites gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren. Met dit beleid verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke hierbij de volgende informatie over het gebruik van cookies op de websites. 


3.2 WAT IS EEN COOKIE
Wanneer u de website bezoekt, kan de website informatie van uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Een cookie is een bestand dat gegevens bevat (een reeks letters en cijfers). Dit bestand wordt van een webserver naar een webbrowser verzonden wanneer u een website bezoekt en wordt vervolgens door de browser opgeslagen. Elke keer dat de browser een pagina van de server opvraagt, wordt de desbetreffende ID opnieuw verzonden. De informatie die door cookies wordt opgehaald, kan over uzelf gaan, uw voorkeuren, uw apparaat of gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. Cookies bevatten meestal geen informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, maar ze kunnen u een meer persoonlijke en plezierige webervaring bieden. Het is echter mogelijk dat we persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen, koppelen aan de gegevens die zijn opgeslagen in de cookies en deze koppelen aan deze ontvangen gegevens. Mogelijk vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op websites op www.allaboutcookies. 


3.3 VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES
Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de exploitant van de website die de gebruiker bezoekt ("first party cookies") of door andere websites ("third party cookies"): 
First-party cookies: deze bestanden worden ingesteld door de webserver van onze website en hebben hetzelfde domein.

Third party cookies: wanneer u onze website gebruikt, kunnen cookies van externe leveranciers naar u worden verzonden. Als u een website bezoekt met ingesloten inhoud, zoals bijvoorbeeld YouTube-video's, kunnen deze websites cookies naar u verzenden. De gegevensbeheerder controleert de instellingen van dergelijke cookies niet. We raden u aan om meer informatie over deze cookies te vragen op de websites van dergelijke externe leveranciers en om de bijbehorende opties voor het beheer ervan te achterhalen.

Er zijn cookies die permanent kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker totdat ze door de gebruiker verlopen of worden verwijderd ("permanente cookies") of cookies die automatisch kunnen worden verwijderd wanneer de browsersessie op de website eindigt of wanneer de browser wordt gesloten ("sessiecookies" '):

Sessiecookies: dit zijn tijdelijke bestanden die alleen worden geactiveerd tijdens uw bezoek aan onze website. Normaal verwijdert uw browser dergelijke cookies zodra u deze sluit.

Permanente cookies: deze bestanden zijn ook actief nadat de browsersessie is beëindigd. Als u zich bijvoorbeeld registreert op een website en later terugkomt en deze opnieuw bezoekt, heeft de website geleerd wie u bent en geeft deze gepersonaliseerde inhoud weer. Dergelijk gedrag wordt mogelijk gemaakt door permanente cookies.

Zoals u wellicht ziet, worden cookies voor verschillende doeleinden gebruikt om de goede werking van de website te garanderen en een betere en efficiëntere browse-ervaring te bieden. Hieronder vindt u meer informatie over de soorten cookies die we op onze website kunnen gebruiken.
Hieronder vindt u een lijst met de cookies die door Nedis het meest worden gebruikt en een uitleg over hoe ze elk worden gebruikt.

 

Cookie Categorie

Cookie Naam

Cookie Provider

Doel

Verloopt

Type

First of Third party cookie

Noodzakelijke (functionele cookies)

__cfduid

browser-update.org

Gebruikt door het contentnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

HTTP

Third party

Noodzakelijke (functionele cookies)

CookieConsent

nedis.com

Slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP

First party

Noodzakelijke (functionele cookies)

jStorage

nedis.com

Registreert een unieke ID voor de bezoeker zodat de website de bezoeker herkent bij herinschrijving.

Permanent

HTML

First party

Functioneel

lang [x2]

ads.linkedin.com

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

Sessie

HTTP

Third party

Functioneel

 

linkedin.com

 

 

 

Third party

Statistieken

e.gif

collect.albacross.com

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers die van hetzelfde IP-adres komen.

Sessie

Pixel

Third party

Statistieken

collect

google-analytics.com

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Sessie

Pixel

First party

Statistieken

__qca

issuu.com

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de website-inhoud.

1 jaar

HTTP

Third party

Statistieken

_dc_gtm_UA-#

nedis.com

Wordt gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.

1 dag

HTTP

First party

Statistieken

_ga

nedis.com

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP

First party

Statistieken

_gat

nedis.com

Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken

1 dag

HTTP

First party

Statistieken

_gid

nedis.com

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP

First party

Statistieken

nQ_visitId

nedis.com

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens verzamelen over het bezoekersgedrag.

1 jaar

HTTP

First party

Marketing

BizoID

ads.linkedin.com

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

29 dagen

HTTP

Third party

Marketing

IDE

doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

HTTP

Third party

Marketing

test_cookie

doubleclick.net

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

HTTP

Third party

Marketing

fr

facebook.com

Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 Maanden

HTTP

Third party

Marketing

tr

facebook.com

Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Sessie

Pixel

Third party

Marketing

ads/ga-audiences

google.com

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk naar klant zullen converteren opnieuw te benaderen op basis van het online gedrag van de bezoeker op websites.

Sessie

Pixel

Third party

Marketing

rc::c

google.com

Gebruikt in context met videoadvertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie-inhoud te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de videoadvertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen.

Sessie

HTML

Third party

Marketing

iutk [x2]

issuu.com

Herkent het apparaat van de gebruiker en welke Issuu-documenten zijn gelezen.

10 jaar

HTTP

Third party

Marketing

 

pingback.issuu.com

 

 

 

Third party

Marketing

bcookie

linkedin.com

Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.

2 jaar

HTTP

Third party

Marketing

bscookie

linkedin.com

Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.

2 jaar

HTTP

Third party

Marketing

lidc

linkedin.com

Gebruikt door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van embedded services te volgen.

1 dag

HTTP

Third party

Marketing

UserMatchHistory

linkedin.com

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.

29 dagen

HTTP

Third party

Marketing

_fbp

nedis.com

Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 Maanden

HTTP

First party

Marketing

_gcl_au

nedis.com

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.

3 Maanden

HTTP

First party

Marketing

_hjIncludedInSample

nedis.com

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde statistische placeholder.

Sessie

HTTP

First party

Marketing

nQ_cookieId

nedis.com

Stelt een unieke ID in voor een specifieke bezoeker. Deze ID kan worden gebruikt om de bezoeker te herkennen bij terugkeer en eventuele gemaakte voorkeurskeuzes te implementeren. Met de cookie kan de website de bezoeker op meerdere websites volgen voor marketingdoeleinden.

1 jaar

HTTP

First party

Marketing

mc

quantserve.com

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties.

13 Maanden

HTTP

Third party

Marketing

GPS

youtube.com

Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.

1 dag

HTTP

Third party

Marketing

PREF

youtube.com

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.

8 maanden

HTTP

Third party

Marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

HTTP

Third party

Marketing

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Sessie

HTTP

Third party

Marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler met ingesloten YouTube-video van de gebruiker op

Sessie

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler met ingesloten YouTube-video van de gebruiker op

Permanent

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler met ingesloten YouTube-video van de gebruiker op

Permanent

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler met ingesloten YouTube-video van de gebruiker op

Sessie

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-sessie-app

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler met ingesloten YouTube-video van de gebruiker op

Sessie

HTML

Third party

Marketing

yt-remote-sessie-name

youtube.com

Slaat de voorkeuren van de videospeler met ingesloten YouTube-video van de gebruiker op

Sessie

HTML

Third party

Marketing

_hjid

Hotjar

Met deze cookies kan Nedis gebruikersinzichten en feedback verzamelen over hoe mensen de site gebruiken. Dit is door middel van on-site polls, enquêtes en het volgen van gebruikersgedrag.

1 jaar

HTML

Third party

Marketing

_hjTLDTest

Hotjar

Met deze cookies kan Nedis gebruikersinzichten en feedback verzamelen over hoe mensen de site gebruiken. Dit is door middel van on-site polls, enquêtes en het volgen van gebruikersgedrag.

Sessie

HTTP

Third party

 

3.4    TECHNISCHE COOKIES
Technische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website correct functioneert en uitsluitend worden gebruikt om de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk te verzenden, voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk is gevraagd door de contractant of gebruiker om genoemde dienst te verlenen. Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Ze worden niet gebruikt voor verdere doeleinden en worden normaal gesproken rechtstreeks geïnstalleerd door de eigenaar of de beheerder van de website. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig.

Technische cookies kunnen worden onderverdeeld in:
⦁    Browser- en sessiecookies: deze cookies garanderen regelmatige navigatie en gebruik van de site (bijvoorbeeld door een aankoop of toegang tot beperkte gebieden toe te staan);
⦁    Analysecookies: deze cookies stellen website-exploitanten in staat om anoniem de manier te volgen waarop bezoekers hun webpagina's gebruiken voor statistische onderzoeksdoeleinden, waardoor ze de werking van de site kunnen optimaliseren en een betere browse-ervaring kunnen bieden. Analytics-cookies worden gelijkgesteld met technische cookies, voor zover ze rechtstreeks door de exploitant van de website worden gebruikt om geaggregeerde informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en over hoe ze de website gebruiken;
⦁    Functionele cookies: met deze cookies kan de gebruiker browsen als een functie van bepaalde vooraf bepaalde criteria (bijv. De taal, de producten die zijn geselecteerd om te kopen) om de aangeboden service te verbeteren. Ze laten bijvoorbeeld toe dat een website begrijpt wie u bent wanneer u de pagina's bezoekt, zodat u niet elke keer uw inloggegevens hoeft in te voeren.

 

3.5    PROFILERING VAN COOKIES
Profilering cookies zijn gericht op het aanmaken van gebruikersprofielen en worden gebruikt om online reclameboodschappen te versturen in lijn met de voorkeuren die de gebruiker tijdens navigatie toont. Deze cookies, hetzij van de gegevensbeheerder of van derden, worden nauwkeurig geselecteerd en gecontroleerd en worden gebruikt om te garanderen dat de marketingberichten die worden ontvangen via de website of andere websites die door de gegevensbeheerder worden gebruikt om zijn reclameboodschappen te verzenden, in overeenstemming zijn met die van de bezoeker voorkeuren. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming nodig


3.6    HOE WORDEN DE COOCKIES OP DE WEBSITE VAN GEGEVENSVERWERKERS GEBRUIKT?
We gebruiken de informatie die we verkrijgen door uw gebruik van de cookies voor de volgende doeleinden: 
⦁    Om de website te beheren;
⦁    Om uw computer te herkennen wanneer u onze website bezoekt;
⦁    Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren;
⦁    Om te analyseren hoe de website wordt gebruikt;
⦁    Om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te vergroten;
⦁    Om onze website voor u te personaliseren (door gericht nieuws te verstrekken dat u mogelijk interesseert);
⦁    Om het pad te volgen dat u via onze website volgt, waardoor bepaalde functies kunnen worden gebruikt (voorbeelden: producten toevoegen / verwijderen in het winkelmandje, een aankoop afronden aan de kassa). Als u bijvoorbeeld artikelen aan uw bestelformulier toevoegt, maar vervolgens besluit geen aankopen te doen tijdens uw bezoek, slaan we het referentienummer van het bestelformulier op in een cookie om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, zodat u kan het formulier bij uw volgende bezoek opnieuw oproepen. 

 

3.7    COOKIE SETTINGS - IS HET VEILIG OM COOKIES TE ACTIVEREN?
Ja, Cookies zijn slechts korte gegevensreeksen die zelf geen bewerkingen kunnen uitvoeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens van de harde schijf op te halen, computervirussen over te dragen of e-mailadressen te identificeren en / of te gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke raadt aan dat u de webbrowsers toestaat cookies van onze website te accepteren. 

Hoe pas ik mijn instellingen voor cookies aan?

U kunt uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies weigert. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, bepaalde functies van onze website niet langer voor u beschikbaar zijn, wat uw browse-ervaring verergert. Als u het gebruik van een cookie wilt weigeren, corrigeer dan de instellingen van elk van de internetbrowsers die u afzonderlijk gebruikt (in dit verband vindt u details over hoe u deze actie kunt ondernemen op de website van uw browser) of wijzig uw instellingen op de volgende website: www.youronlinechoices.com. 

Hieronder vindt u meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

a) een banner

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, op welke pagina u ook terechtkomt, verschijnt er een banner met een vereenvoudigde en gemakkelijk te begrijpen privacyverklaring. Door op "Ik ga akkoord" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. U kunt cookievoorkeuren wijzigen en beheren via deze website en door het instellen van uw browserinstellingen.


b) Browsers
Als u de van een website ontvangen cookies wilt blokkeren of verwijderen, kunt u dit doen door de browserinstellingen te wijzigen met behulp van de specifieke functie. Hieronder vindt u de links naar de instructies van de volgende browsers:
Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US
We herinneren u eraan dat het uitschakelen van alle cookies, inclusief navigatie- en functionaliteitscookies, problemen met het surfen op de website kan veroorzaken. Als u ervoor kiest om alle cookies te blokkeren, vindt u hieronder enkele voorbeelden van de verwerking die u mogelijk moet volgen:

In Internet Explorer kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en vervolgens de schuifregelaar te gebruiken om "Alle cookies blokkeren" te selecteren;

In Mozilla Firefox kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra" en vervolgens op "Opties" te klikken en "Accepteer cookies van sites" in de sectie "Privacy" uit te schakelen.
Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van alle cookies een negatief effect heeft op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, moet u mogelijk deze stappen volgen:

Als u Internet Explorer gebruikt, moet u de cookiebestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op http://support.microsoft.com/kb/278835);

Als u Mozilla Firefox gebruikt en u wilt de cookies verwijderen, moet u eerst controleren of cookies worden verwijderd wanneer u de optie "Privégegevens verwijderen" gebruikt (u kunt deze instelling wijzigen door op "Extra", "Opties" te klikken) Instellingen "en" Privacy ") en klik op" Uw recente geschiedenis wissen "in het menu" Extra ".

Aan de andere kant, om cookies te activeren, kunnen de onderstaande instructies, die van toepassing zijn op uw specifieke browser, u helpen:

Microsoft Internet Explorer
Selecteer "Internetopties" in het menu "Extra".
Klik op het tabblad "Privacy".
Klik onder "Instellingen" op de knop "Standaard" (of verplaats de schuifregelaar handmatig naar "Medium").
Klik OK.

Mozilla Firefox
Ga naar het menu "Extra".
Selecteer opties".
Selecteer het pictogram met de markering "Privacy".
Klik in het vak waarmee websites cookies kunnen gebruiken (onder "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis").
Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

Google Chrome
Selecteer "Instellingen" in het menu Aanpassen en beheren.
In de "Geavanceerde instellingen" (Privacy, Instellingen voor inhoud) vindt u de sectie "Cookies".
Om het gebruik van cookies toe te staan, moet u "Toestaan ​​dat lokale gegevens worden ingesteld" selecteren (of "Alle cookies activeren").
Klik op OK.

Safari
Selecteer Safari> Instellingen en klik op Privacy.
Geef in het veld "Cookies blokkeren" op of en wanneer Safari cookies van websites moet accepteren

 

3.8    ANDERE WEBSITES
We raden u aan het privacy- en cookiebeleid te lezen van de websites waartoe u toegang heeft via de links op de website. We herinneren u eraan dat uw instellingen voor cookievoorkeuren op onze websites niet worden opgeslagen op de websites van andere bedrijven.

 

3.9    OPENBAARMAKING EN VERSPREIDING
Gegevens die via cookies zijn verkregen, worden verwerkt door werknemers en medewerkers van de gegevensbeheerder die uitdrukkelijk zijn aangewezen als daartoe gemachtigde personen. Bovendien kunnen deze gegevens worden verwerkt door externe bedrijven die namens ons technische en organisatorische taken uitvoeren (bijv. Web serviceproviders). Deze bedrijven worden aangesteld als gegevensverwerkers. Gegevens die via cookies zijn verkregen, kunnen naar het buitenland worden overgedragen, maar zullen onder geen enkele voorwaarde worden verspreid onder onbekende personen.

 

3.10    WELKE RECHTEN HEEFT U? 
U heeft te allen tijde het recht om ons om informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, toegang te krijgen tot updates of het wissen van uw gegevens, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en / of om een ​​klacht in te dienen voor de bevoegde toezichthoudende autoriteit, zoals beter vermeld in de privacyverklaring van deze website.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder op het e-mailadres: gdpr@nedis.com