Download PDF


Versie maart 2022

 

Artikel 1. Algemeen 

 

1.    Nedis N.V. is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0447.572.549. Nedis N.V. is statutair gevestigd in Geel, België. Haar hoofdzetel is gevestigd in (2440) Geel (België) op het adres Kleinhoefstraat 5 (hierna: "Nedis"). 
2.    Onderhavige algemene voorwaarden (“AV”) zijn voor de klanten van N.V. Nedis beschikbaar in het Nederlands of in het Frans. 

 

Artikel 2. Begripsomschrijving 

 

In deze AV hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis: 

 

1.    Verkoper: Nedis, ongeacht onder welke handelsnaam Nedis opereert. 
2.    Levering: de levering van producten aan de Koper. 
3.    Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die tot aankoop overgaat of een overeenkomst aangaat met de Verkoper en/of een persoon aan wie de Verkoper een uitnodiging op grond van artikel 4 van onderhavige AV heeft gedaan. 
4.    IE: alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, merkregistraties, designs, bedrijfsnamen, auteursrechten, databankrechten, ontwerprechten, uitvindingen, vertrouwelijke informatie, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten rechten en belangen met betrekking tot of belichaamd in de producten of andere materialen die door de Verkoper worden geleverd. 
5.    Producten: producten, verkocht (of uitgenodigd om te worden verkocht, al naar gelang het geval) op grond van een overeenkomst door Verkoper aan Koper. 
6.    Uitnodiging: elk voorstel van de Verkoper aan een (potentiële) Koper in welke vorm dan ook en al dan niet met een prijsaanbod om producten te verkopen aan de Koper, welk voorstel vrijblijvend is en te allen tijde kan worden geannuleerd of ingetrokken door de Verkoper totdat deze het bevestigt; 
7.    Technische RMA: heeft de in artikel 11 lid 1 beschreven betekenis; 
8.    Commerciële RMA: heeft de in artikel 11 lid 1 beschreven betekenis;


 Artikel 3. Toepassingsgebied


1.    Onderhavige AV zijn van toepassing op alle (distributie)overeenkomsten, inkooporders, uitnodigingen, offertes of andere rechtsverhoudingen in de breedste zin onder welke Verkoper verkoopt of uitnodigt om producten te verkopen aan de Koper. De koper erkent kennis te hebben genomen van deze AV uiterlijk bij aanvang van de relatie(s) tussen Verkoper en Koper, ze begrepen te hebben én te aanvaarden. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk onderhavige AV en doet afstand van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn. 
2.    Verkoper en Koper zullen slechts afwijken van onderhavige AV indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd door een bestuurder of door een gemachtigde van de Verkoper. Verkoper en Koper zullen schriftelijk en uitdrukkelijk aangeven op wat de afwijking betrekking heeft (op een specifieke overeenkomst, uitnodiging, offerte of een andere rechtsverhouding), alsook verwijzen naar de specifieke bepaling van onderhavige AV waarvan moet worden afgeweken. 
3.    Een dergelijke afwijking creëert geen afwijking of ander recht met betrekking tot andere overeenkomsten, uitnodigingen of rechtsverhoudingen. 
4.    De Verkoper houdt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, aan te vullen of te wijzigen. Elke aanpassing, aanvulling en/of wijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op de website en in de webshop werd geplaatst en op die manier aan de koper ter kennis wordt gebracht. 

 

Artikel 4. De Overeenkomst 

 

1.    Alle voorstellen van de Verkoper om producten te verkopen aan de Koper zijn uitnodigingen tot het formuleren van een aanbod en kunnen niet beschouwd worden als een offerte en/of een aanbieding. De voorstellen van de Verkoper zijn vrijblijvend en binden de Verkoper als dusdanig niet, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2.    Van een Overeenkomst is alleen sprake vanaf het moment dat de Koper onderhavige AV aanvaardt en na schriftelijke aanvaarding door de Verkoper of door diens gemachtigde van een order (die wordt geacht een aanbod te zijn door de Koper (ongeacht of een dergelijke order gebaseerd was op een uitnodiging). 
3.    Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Kopers, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de volledige nakoming ervan. 
4.    De overeenkomsten kunnen worden afgesloten in het Nederlands of het Frans, afhankelijk van de taal waaraan de klant gelinkt is bij Nedis. 
5.    Orders of bestellingen moeten online worden geplaatst, met behulp van hulpmiddelen als EDI of de webshop van de Verkoper. De Koper zal orders of bestellingen enkel kunnen plaatsen na het inloggen met een uniek klantnummer en een unieke inlogcode. Deze inloggegevens mogen niet worden overgedragen aan een partij of persoon buiten de organisatie van de Koper. 
6.    Indien de order of de bestelling wordt geplaatst via methoden die voor de Verkoper om een handmatige verwerking vragen, is het de Verkoper toegestaan om de verwerkingskosten in rekening te brengen. 
7.    De Verkoper stelt productinformatie beschikbaar op haar website. Dergelijke productinformatie is altijd en alleen indicatief en bindt de Verkoper als dusdanig niet. 
8.    De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren naar eigen goeddunken, of om bijkomende kosten in rekening te brengen, welke aanvaard dienen te worden door de Koper. Aan de aanvaarding van orders of bestellingen kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals, maar niet beperkt tot, de vooruitbetaling van de volledige prijs of een gedeelte hiervan.
9.    Als het om welke reden dan ook onmogelijk is om de bestelling van een specifiek product te accepteren, zal de Verkoper waar redelijkerwijs mogelijk in overleg treden met de Koper over de mogelijkheden om een alternatief product te leveren. De Verkoper en de Koper gaan akkoord met deze alternatieve bestelling en/of levering overeenkomstig de procedure in onderhavige AV. 
10.    De Koper is gebonden door zijn bestelling en/of zijn order, ongeacht de wijze waarop deze werd geplaatst bij de Verkoper. De Koper kan zijn order niet herroepen. De Verkoper doet haar uiterste best om binnen twee (2) werkdagen te bevestigen of de Verkoper de order kan accepteren of niet. 
11.    Eventuele wijzigingen in en/of (gedeeltelijke) annulering van een bestelling en/of order door de Koper kan alleen plaatsvinden mits schriftelijke toestemming van de Verkoper en op voorwaarde dat de reeds verrichte werkzaamheden door Verkoper geheel door de Koper betaald zullen worden. In een dergelijk geval is de Verkoper altijd gerechtigd om eventuele (extra) kosten aan de Koper door te berekenen en de levertijd opnieuw te bepalen. 
12.    De Koper dient de Verkoper onverwijld van alle informatie te voorzien die de Verkoper nodig acht of van iedere informatie die redelijkerwijs kan worden opgevat als zijnde noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet op tijd aan de Verkoper is verstrekt, is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die de Verkoper heeft moeten maken wegens de vertraging aan de Koper in rekening te brengen, tegen de gebruikelijke tarieven van de Verkoper. 
13.    Eventuele aanvullende verplichtingen en/of regelingen die de Verkoper is aangegaan of heeft getroffen, of die namens de Verkoper door andere personen die als vertegenwoordiger optreden zijn aangegaan of getroffen, zijn slechts bindend voor de Verkoper voor zover een gemachtigde of een bestuurder van de Verkoper deze afspraken en/regelingen uitdrukkelijk en schriftelijk  aan de Koper bevestigt. 
14.    Alle informatie, inhoud of gegevens die in het kader van de Overeenkomst(en) tussen Koper en Verkoper worden uitgewisseld en als vertrouwelijk worden aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk moeten worden beschouwd, moeten strikt vertrouwelijk behandeld worden en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de uitvoering van de verplichtingen in het kader van voormelde Overeenkomst(en) noch op enigerlei wijze worden meegedeeld, verspreid of ter beschikking worden gesteld van derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van aangestelden, onderaannemers of werknemers die er een directe kennis van moeten hebben voor de uitvoering van voormelde Overeenkomst(en) en die een gelijkaardige geheimhoudingsverplichting hebben onderschreven, waarbij het hen niet toegestaan is om vertrouwelijke informatie te kopiëren, te publiceren, openbaar te maken aan derden of te gebruiken (anders dan op grond van deze AV). Worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd : (toegang tot) de marketing- en businessplannen, de voorwaarden van elke Overeenkomst met de Koper, inclusief maar niet beperkt tot de financiële voorwaarden en de informatie voortvloeiend uit de Overeenkomst of rapporten die hiermee verband houden. Partijen verbinden zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen en te handhaven om het vertrouwelijke karakter en de integriteit van de vertrouwelijke informatie en gegevens te beschermen en deze te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, vernietiging, verlies, gebruik en bekendmaking aan of door derden of aangestelden, onderaannemers of personeel die geen geautoriseerde toegang hebben tot deze gegevens. Eventuele informatie die wordt verstrekt is “as is”. De geheimhoudingsverplichting blijft ook na afloop van de Overeenkomst met Verkoper gelden. Als Koper toegang krijgt tot persoons- of klantgegevens gegevens van Verkoper of andersom, accepteert Koper op het eerste verzoek van Verkoper het bepaalde in de dataverwerkingsovereenkomst die Verkoper haar voorlegt en handelen beide partijen ook conform het bepaalde in de AVG. Behoudens in geval bedrog of opzettelijke eigen fout in hoofde van Verkoper is de Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade geleden door de Koper of zijn klanten, waaronder maar niet beperkt tot schade aan materiaal of software van derden, tijdverlies, dataverlies verlies van cliënteel, winstderving- of stagnatie, verlies of stagnatie van inkomsten of omzet, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (met inbegrip van de klanten van de Koper), reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill, inbreuken op beveiliging en verspreiding van vertrouwelijke gegevens van de klant, schade ten gevolge van termijnoverschrijdingen of enige andere vorm van economische schade.

 

Artikel 5. Prijzen


1.    Alle door de Verkoper gecommuniceerde prijzen of prijscalculaties, in een uitnodiging of op enige andere wijze zijn in € (euro), tenzij anders overeengekomen of aangegeven. 
2.    De door de Koper aan de Verkoper te betalen koopprijs is exclusief btw, exclusief overige op de transactie gebaseerde belastingen heffingen of douanerechten en exclusief alle andere kosten, bijvoorbeeld die welke zijn genoemd in artikel 6, vijfde lid, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien van toepassing, worden de btw, de op de transactie gebaseerde belastingen, heffingen of douanerechten door de Koper betaald, bovenop de koopprijs. In het geval dat de belastingdienst of de douane-instanties, onverhoopt en om welke reden dan ook, zouden concluderen: 
(1) dat de Verkoper dient op te treden als de importeur, respectievelijk in het verleden had moeten optreden als importeur in plaats van de Koper OF 
(2) dat de Verkoper de transactie had moeten behandelen als zijnde onderworpen aan btw en, als gevolg van (1) of (2), (met terugwerkende kracht) de BTW (incl. BTW bij invoer), de op de transactie gebaseerde belastingen, heffingen of douanerechten, waaronder vertragingsrente en -boetes, aan de Verkoper opleggen, zal de Koper de Verkoper schadeloosstellen en vrijwaren tegen enige rechtstreekse en onrechtstreekse schade die is of zal ontstaan in verband met of als gevolg van het betreffende oordeel van de belastingdienst en/of de douane-instanties (bijvoorbeeld extra aanslagen inzake BTW en douanerechten, etc.) 
3.    De door de Verkoper opgegeven prijzen zijn louter indicatief en niet bindend en zijn pas bindend  na acceptatie van een bestelling en/of order door de Verkoper op grond van artikel 4 lid 2. 
4.    Alle prijzen en prijscalculaties zijn onderhevig aan prijsherziening. De Verkoper houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs aan te passen en eventueel ook te verhogen, ingeval van omstandigheden gelegen buiten zijn controle zoals (maar niet beperkt tot) één of meer kostprijsfactoren (grondstoffen, energie en loonkost), de devaluatie van de euro en de stijging van de transportkosten.
5.    Indien de Koper, buiten de in lid 4 beschreven gevallen, meerdere aankopen doet in het kader van een duurovereenkomst, is de Verkoper te allen tijde gerechtigd de geldende prijzen aan te passen door de Koper te informeren over de vanaf dat moment voor nieuwe aankopen of orders geldende prijzen. De Koper heeft bij een aanpassing op grond van dit lid het recht de duurovereenkomst te beëindigen als er sprake is van een verhoging van meer dan 5% ten opzichte van de laatst geldende prijzen en de verhoging niet het gevolg is van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in artikel 5.4.

 

Artikel 6. Levering 

 

1.    De door de Verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, gelden bij wijze van inlichting en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. In geen geval geeft een afwijking van  of een vertraging in de door de Verkoper aangegeven leveringstermijn(en) de Koper enig recht op schadevergoeding, noch op het opzeggen of het ontbinden van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.    De aangegeven leveringstermijnen gelden altijd onder voorwaarde van de tijdige ontvangst van goedkeuringen of vergunningen, welke documentatie dient te worden verstrekt door de Koper en onder voorwaarde van de tijdige nakoming van betaling of van enige andere verplichtingen van de Koper. Ingeval van niet-nakoming van (een van) deze voorwaarden, kunnen de betrokken leveringstermijnen dienovereenkomstig door de Verkoper worden aangepast. 
3.    De Verkoper is in ieder geval niet meer aan de afgesproken leveringstermijnen gebonden ingeval van overmacht of vreemde oorzaak bij de Verkoper. 
4.    Tenzij het tegendeel blijkt uit de orderbevestiging, worden alle bijkomende kosten, bijvoorbeeld leverings-, verzekerings-, administratie en transportkosten, etc., een en ander in de ruimste zin van het woord, afzonderlijk door de Verkoper aan de Koper in rekening gebracht (d.w.z. naast de overeengekomen prijs van de producten/diensten). In het geval dat een dergelijke extra dienstverlening van toepassing is en wordt verzorgd door de Verkoper zonder dat er expliciet een prijs is afgesproken, heeft de Verkoper het recht om de werkelijk gemaakte kosten aan de Koper in rekening te brengen, met inbegrip van een winstmarge, en/of om de normaal door de Verkoper gehanteerde tarieven in rekening te brengen. 
5.    In het geval dat de producten worden geleverd op pallets met statiegeld, zal het statiegeld in rekening worden gebracht aan de Koper. 
6.    Binnen de EU zullen de producten worden geleverd DAP [franco ter plaatse], buiten de EU zullen de producten worden geleverd FCA [vrachtvrij tot vervoerder], een en ander conform de Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen. 
7.    De Koper is te allen tijde verplicht de levering van de producten te aanvaarden, behalve in geval van zichtbare materiële schade aan de verpakking van de producten. De controle van de geleverde producten zal tegensprekelijk bij aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. De Koper zal uitdrukkelijk melding maken van eventuele zichtbare schade aan de verpakking van de producten. Het gebruik van de geleverde producten door de Koper impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan, alsook de overgang van het risico op de Koper.
8.    In het geval dat de levering niet geaccepteerd wordt, is de Koper aansprakelijk voor alle schade en/of kosten die door de Verkoper zijn of worden gemaakt, en heeft de Verkoper bovendien alle rechten die de wet ter zake biedt. 

 

Artikel 7. Risico-overdracht 

 

1.    Alle risico's in verband met de producten gaan over op de Koper op het moment dat de producten worden geleverd aan de Koper  op de door de Koper aangegeven plaats (binnen de EU) of aan een door de Koper aangewezen personeel (buiten de EU).  

 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten en verkoop via platforms van derden 

 

1.    Alle IE met betrekking tot de producten die door de Verkoper worden aangeboden, berust uitsluitend bij de Verkoper of haar licentiegevers. De Koper erkent dat de mogelijke IE berusten bij de Verkoper en verklaart nooit een beroep (te proberen) te doen op deze rechten in of buiten rechte. Deze rechten zullen in geen geval overgedragen worden aan Koper.
2.    Indien een derde zijn recht doet gelden met betrekking tot een mogelijke schending van IE die betrekking heeft op de Verkoper, is de Verkoper gerechtigd om zich daartegen te verweren of om juridische stappen te ondernemen tegen een dergelijke derde partij, en/of om een onderhandse overeenkomst te sluiten met een dergelijke derde partij. De Koper is ertoe gehouden, in dergelijke procedures, zijn volledige medewerking verlenen aan de Verkoper. 
3.    Het is de Koper is niet toegestaan om enige vorm van wijzigingen, veranderingen of verwijderingen uit te voeren met betrekking tot de verpakking, merken, handelsnamen en/of andere onderscheidende kenmerken die zijn verbonden aan of geplaatst op de door de Verkoper of diens licentiegevers geleverde producten en/of verpakking, behoudens voor verkoopdoeleinden. 
4.    De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of schades/verliezen die het gevolg zijn van onjuistheden of onvolkomenheden in specificaties, ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en andere IE. 
5.    De Koper kan op verzoek afbeeldingen, audio, teksten en video’s (gezamenlijk aangeduid als marketingfeatures) ontvangen van de Producten van Verkoper en (geregistreerde) handelsmerken (logo’s) van de Verkoper en/of zijn gelieerde ondernemingen. De Koper is gerechtigd om deze marketing features te gebruiken, enkel voor de duur van de Overeenkomst, ter bevordering van de verkoop van de Producten. 
6.    Als de Koper de producten van de Verkoper online doorverkoopt via eigen websites of via platforms van derden (zoals bijvoorbeeld Amazon), neemt de Koper de marketing features van Verkoper op in de beschrijving van de producten en zorgt de Koper voor professionele en volledige informatie over de specificaties van de producten in zijn advertenties. Bovendien mag de Koper de producten alleen online verkopen als deze aan de volgende servicevereisten voldoet : (i) levering binnen maximaal 72 uur en (ii) beschikbaar van een servicedesk gedurende gangbare kantoortijden met een responsetijd van maximaal 24 uur. 

 

Artikel 9. Conformiteit


1.    De Koper zal de levering zorgvuldig, volledig en tijdig bij aflevering controleren. Klachten van de Koper moeten binnen tien (10) werkdagen na de levering zoals bedoeld onder artikel 6.7 van onderhavige AV aan de Verkoper worden gemeld. Klachten moeten schriftelijk en aangetekend worden gedaan, met een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de klacht. Als de Verkoper de verkeerde producten heeft geleverd, of meer producten heeft geleverd dan er besteld zijn, moet de Koper deze producten ofwel ommegaand, maar in ieder geval binnen de tien (10) dagen na ontvangst, retourneren aan de Verkoper waarbij de Verkoper de kosten van de retourzending zal vergoeden aan de Koper, ofwel de gebruikelijke prijs voor de betreffende producten vergoeden aan Verkoper op haar eerste verzoek.
2.    Indien de verpakking zichtbaar beschadigd is op het moment van aflevering, en/of de verpakking geopend is, kan de Koper ervoor kiezen om de levering te weigeren of te accepteren door ondertekening van het ontvangstbewijs, en door "gecontroleerd en beschadigd" toe te voegen. De Koper zal de Verkoper hiervan onmiddellijk en schriftelijk in kennis stellen.
3.    Gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van de aflevering, en niet bekend konden worden na een zorgvuldige en tijdige controle op het moment van de levering, moeten door de Koper schriftelijk worden gemeld aan de Verkoper als een Technische RMA volgens de in artikel 11 beschreven RMA-procedure. 
4.    Elke aanspraak die de Koper heeft ten aanzien van de Verkoper ter zake van gebreken aan de door de Verkoper geleverde producten is nietig indien: 
a.    De Verkoper niet op de hoogte is gebracht binnen de in dit artikel vermelde termijnen en/of op de in voormelde leden uiteengezette wijze; 
b.    De Koper niet (voldoende) meewerkt met de Verkoper om de gegrondheid van de klachten te onderzoeken; 
c.    De Koper de producten niet goed heeft gemonteerd, behandeld, gebruikt, opgeslagen of onderhouden, of de producten gebruikt of behandeld heeft onder andere omstandigheden of voor andere doeleinden dan voorzien door de Verkoper; 
d.    De Koper is doorgegaan met het gebruiken van het betreffende product. 


Artikel 10. Garantie 

 

1.    De Verkoper geeft de Koper geen andere garanties dan die welke zijn bepaald in onderhavige AV. Tenzij hierna anders bepaald, geeft de Verkoper geen garantie met betrekking tot enige (afgeleide of impliciete) gebruiken of kwaliteiten van de producten 
2.    De Verkoper garandeert de conformiteit van de onder de eigen merknaam van de Verkoper verkochte producten aan Koper, gedurende een garantieperiode van vierentwintig (24) maanden, tenzij een langere periode op de verpakking van een product is opgenomen. De 24 maanden garantietermijn gaat in op de dag dat de Koper het product (weder)verkoopt, indien de (weder)verkoop plaatsvindt binnen de drie (3) maanden nadat de Koper het product geleverd heeft gekregen van de Verkoper. In geval van professioneel of gelijkwaardig gebruik door de klant van de Koper, is de garantie voor deze producten beperkt tot twaalf (12) maanden. De garantie van de Verkoper vervalt in ieder geval na zevenentwintig (27) maanden, nadat het product door de Verkoper aan de Koper is geleverd, of na vijftien (15) maanden in het geval van professioneel gebruik. Het soort gebruik (professioneel of gelijkwaardig, of niet-professioneel) moet door de Koper worden bewezen, indien dit betwist wordt door de Verkoper. De Koper zal in alle gevallen (een kopie van) de originele factuur / overeenkomst overhandigen. De Verkoper heeft geen enkele verplichting ten opzichte van de Koper ten aanzien van de betreffende producten na de in dit lid bepaalde perioden. 
3.    In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de garantie op verbruiksproducten zijnde producten onderhavig aan slijtage en met een verwachte duur levensduur van maximaal 6 maanden, waaronder doch niet beperkt tot batterijen, kabelbinders, klemmen en geurparels voor stofzuigers, alsook andere producten waarvan de koopprijs maximaal € 30,00 bedraagt, welke laatst genoemde producten worden geacht verbruiksproducten te zijn, beperkt tot zes (6) maanden, ingaande op de dag nadat levering heeft plaatsgevonden. 
4.    Voor producten van andere (niet Nedis) merken, zijn de garantiebepalingen en -termijnen van de fabrikant van het betreffende product van toepassing. Alle informatie dienaangaande is beschikbaar in de webshop en kan ook op aanvraag toegezonden worden.  In overige gevallen is het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel – mutadis mutandis – van toepassing op deze producten. Het in onderhavig lid bepaalde geldt onverminderd de rechten die Kopers zouden kunnen hebben jegens de fabrikanten van dergelijke producten. 
5.    Garantieclaims moeten schriftelijk worden gericht aan de Verkoper binnen dertig (30) dagen nadat het defect / gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn. Dit moet gebeuren door middel van de in artikel 11 beschreven RMA-procedure. 
6.    Indien de Verkoper de claim gegrond acht en indien deze onder de garantie valt, zal de Verkoper, naar diens eigen goeddunken: a. de defecte producten herstellen; b. een vervangend product of onderdelen leveren, of c. zorg dragen voor restitutie van de aankoopprijs aan de Koper, met beëindiging (zonder rechterlijke tussenkomst) van de ondertekende overeenkomst. De Verkoper mag ervoor kiezen het defecte product te vervangen door een gelijkwaardig product. In geval van levering van een vervangen en/of gelijkwaardig product heeft dit geen gevolgen voor de verleende garantie. Er vangt met andere woorden een geen nieuwe garantperiode aan. 
7.    Indien de Koper of een derde partij reparaties en/of wijzigingen aan het product heeft uitgevoerd of laten uitvoeren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, heeft de Verkoper geen enkele garantieverplichting. 
8.    Indien het product na uitgebreide testen en inspectie door de Verkoper geen gebreken blijkt te vertonen, brengt de Verkoper aan Koper de onderzoekskosten in rekening, zulks met een minimum van € 20. Het product wordt in dat geval desgewenst geretourneerd aan de Koper tegen vergoeding van de verzendkosten door Koper. 
9.    Als blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, van schade aan kwetsbare onderdelen of normale slijtage, vervalt de toepasselijke garantie.
10.    Monsters voor ontwikkeling van testdoeleinden, prototypes en pre-productie versies van producten worden uitgesloten van de in onderhavig artikel 10 omschreven garantie. 
11.    Behoudens het bepaalde n onderhavig artikel 10 van deze AV, is Verkoper nimmer aansprakelijk jegens Koper met betrekking tot de conformiteit van de producten

 

Artikel 11. Voorwaarden voor het retourneren van producten 

 

1.    Enkel in het geval van een technisch defect (een "Technische RMA"),  kan de Koper de geleverde producten retourneren. Hiertoe moet de Koper onderstaand proces volgen. Geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden in het geval de Koper onjuist heeft besteld of onjuiste hoeveelheden heeft besteld (dit betreft een “Commerciële RMA”). 
2.    In het geval van een Technische RMA dient de Koper via de webshop van de Verkoper een RMA (“Return Material Authorisation”) aan te maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen waarbij de Koper uitdrukkelijk melding dient te maken van de redenen waarom het product wordt geretourneerd en/of van de vastgestelde gebreken.
3.    Na ontvangst van het RMA-verzoek zal de Verkoper dit verzoek beoordelen en koper informeren over het vervolgproces. Als het RMA verzoek wordt goedgekeurd ontvangt de Koper van de Verkoper een RMA-nummer en instructies voor de verdere afhandeling van het RMA-verzoek. 
4.    Het RMA-nummer is geldig gedurende dertig (30) dagen na de uitgifte daarvan door Verkoper. Indien Koper de instructie heeft ontvangen de desbetreffende producten te retourneren en de producten niet binnen deze periode van dertig (30) dagen zijn geretourneerd, verloopt het RMA-nummer en dient Koper een nieuw RMA-nummer aan te vragen, op welke aanvraag opnieuw het in dit artikel beschreven proces van toepassing zal zijn. In dat geval zal het RMA-verzoek onderworpen zijn aan een nieuwe beoordeling door de Verkoper. De Verkoper is geenszins gebonden door een eerdere beoordeling met betrekking tot dezelfde producten.
5.    De Verkoper accepteert alleen retourzendingen met een geldig RMA-nummer Het RMA-nummer moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de verpakking. Schade die is veroorzaakt tijdens het transport als gevolg van een onjuiste verpakking kan een reden zijn voor de Verkoper om de retourzending te weigeren. 
6.    In het geval van een Technische RMA zal de Verkoper binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de producten controleren of het product defect is, zoals werd aangegeven door de Koper in het RMA-verzoek en of het onder een garantie valt. 
7.    De Verkoper accepteert geen retourzendingen van andere producten dan de Technische RMA zoals beschreven in dit artikel, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. 
8.    In geval een product wordt onderworpen aan een recall, zijnde een terugroepingsactie van de Verkoper van een of meer bepaalde producten volgens de binnen de organisatie van de Verkoper daarvoor geldende procedure, zal de Verkoper de Koper voorzien van gedetailleerde instructies en is de Koper verplicht om deze instructies na te leven. Alle acties en bijbehorende kosten, gemaakt door de Koper bij de uitvoering van de instructies, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

 

1.    De Verkoper is enkel aansprakelijk voor schade die de Koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Verkoper toe te rekenen zware fout of opzet. 
2.    De Verkoper kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gehouden jegens de Koper voor enig verlies van: data, winst of omzet, contracten, of voor enige andere gevolgschade of indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak daarvan, en ongeacht of deze is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins. 
3.    Alle (geaggregeerde) eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper of diens aangestelden jegens de Koper is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Mocht er onverhoopt geen uitkering of dekking onder de polis zijn, dan is alle eventuele aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van de Koper in geval producten de beweerdelijke oorzaak van de schade zijn beperkt tot het door de Koper een Verkoper betaalde bedrag voor de producten en in alle andere gevallen tot ten hoogste € 10.000,00. Als er meer producten van Koper gebrekkig zijn, is de Verkoper alleen gehouden tot herstel, vervanging of terugbetaling van de koopprijs van het gebrekkige product onder de hiervoor genoemde garantieregeling, tenzij de Verkoper op grond van dwingend recht tot meer is verplicht. 
4.    De Koper zal de Verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade (met inbegrip van aanspraken van derden) en/of kosten van welke aard dan ook, die direct of indirect veroorzaakt zijn door of in verband met onjuiste informatie/weergave, onrechtmatige daden en of vergissingen van de Koper. 
5.    Als de Verkoper de Koper advies geeft of assistentie verleent met betrekking tot enig product, is de Verkoper inzake het verschaffen van zo’n advies of assistentie nooit op enige wijze aansprakelijk en zal de Koper de Verkoper in dat opzicht vrijwaren. 
6.    De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van inkooporders die verkeerd worden begrepen, vervormd, vertraagd of die niet goed overkomen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de Koper en de Verkoper, of tussen de Verkoper en derden. De Verkoper kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gevonden voor schade veroorzaakt door onveilige elektronische communicatie, virussen (in welke vorm dan ook), spamfilters, virusscanners etc.
7.    In het geval van een conflict of een tegenstrijdigheid, heeft onderhavig artikel voorrang boven enig ander artikel in onderhavige AV. 
8.    Iedere eventuele aanspraak van de Koper tot schadevergoeding lastens de Verkoper vervalt van rechtswege indien deze niet onmiddellijk en uiterlijk binnen één (1) maand nadat de Koper hiervan kennis geeft gekregen (of redelijkerwijze kennis kon krijgen) schriftelijk en aangetekend ter kennis van de Verkoper wordt gebracht. Een vordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval indien deze niet aanhangig wordt gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes (6) maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Koper gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. 

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

 

1.    In afwijking van artikel 1583 Oud B.W. blijven de door Verkoper geleverde producten eigendom van de Verkoper (eigendomsvoorbehoud) totdat de Koper alle verschuldigde bedragen betaald heeft aan de Verkoper voor de krachtens de Overeenkomst geleverde producten. Tot dan kan de Koper de producten niet als een betaalmiddel aanwenden, verpanden, vervreemden, schenken, bezwaren met enig zekerheidsrecht of persoonlijk recht ten behoeve van een derde, verhuren, in bruikleen geven of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover beschikken.  Indien de Verkoper zulks nodig acht, is hij gerechtigd te eisen van de Koper om zekerheid te stellen voor de nakoming van diens verplichtingen. 
2.    In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is het de Koper toegestaan om de producten aan derden te verkopen, maar alleen bij normale bedrijfsvoering. 
3.    Indien de Koper, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, beschikt, zal de Verkoper onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze producten terug te nemen of te verwijderen bij de Koper of bij een derde, ook indien dit de demontage of het uitbreken van de producten vergt.  De Koper stelt desgevallend de Verkoper in de gelegenheid en in de mogelijkheid en machtigt de Verkoper op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden waar de producten zich bevinden om tot verwijderen ervan te kunnen overgaan. De Koper is gehouden ter zake volledig met verkoper samen te werken, op straffe van onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het aan de Verkoper verschuldigde bedrag, voor elke dag dat de Koper op ondeugdelijke gronden geen samenwerking verleent aan de Verkoper. Het verwijderen van de desbetreffende producten zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze producten kunnen beschouwd worden. Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Verkoper in rekening gebracht en zijn door de Koper verschuldigd. 
4.    Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om de Verkoper die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. 
5.    Na terugneming van de producten, wordt de Koper gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger is dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten voor het terugnemen van de producten en voor de schade die de Verkoper als gevolg van het terugnemen van de producten moet dragen (inclusief, ter voorkoming van misverstanden, eventuele gederfde winst). Het bovenstaande doet geen afbreuk aan de rechten van de Verkoper die de wet hem biedt. 
6.    De Koper  draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten. De Koper zal de producten die door de Verkoper aan hem geleverd zijn en nog onder het beheer van de Koper zijn, aanmerken als zijnde het eigendom van de Verkoper totdat het eigendom is overgedragen aan de Koper. Op grond van lid 1 van dit artikel dient de Koper een verzekering af te sluiten tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van – doch niet uitsluitend – elke vorm van verval, bederf, brand, explosie en waterschade alsmede tegen diefstal) met betrekking tot de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen. De Koper zal op eenvoudig verzoek van de Verkoper de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen. 
7.    Alle huidige en toekomstige (schuld)vorderingen van de Koper op de verzekeraars van de producten onder die verzekering en op derden zullen worden overgedragen door de Koper aan de Verkoper als Verkoper dit wenst, conform artikel 1690 Oud B.W., als een extra zekerheid voor vorderingen van de Verkoper tegen de Koper, een en ander onverminderd de verplichting van de Koper om te betalen voor de producten. Desgevallend volstaat een eenvoudige kennisgeving door de Verkoper aan de derde-verkrijger van de geleverde goederen, opdat deze derde-verkrijger enkel nog bevrijdend kan betalen aan de Verkoper.

 

Artikel 14. Betaling 

 

1.    De Koper betaalt in € (euro), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overschrijving op een door de Verkoper geleverde bankrekening, uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.    Een factuur wordt beschouwd als correct, aanvaard en onweerlegbaar wanneer de Koper niet per aangetekend schrijven gemotiveerd verzet aantekent binnen (5) vijf werkdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Een Koper kan zich niet beroepen op een geschil met de Verkoper om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen. 
3.    De Verkoper is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen, geheel of gedeeltelijk, en/of zekerheid te verkrijgen voor de betaling. 
4.    In geval van betaling via bankoverschrijving, wordt de dag waarop het bedrag is ontvangen op de bankrekening van de Verkoper beschouwd als de dag van betaling. 
5.    Indien de Koper het (volledige) verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in gebreke zonder voorafgaande ingebrekestelling en zijn alle niet vervallen schuldvorderingen van de Verkoper op de Koper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dergelijke omstandigheden, heeft de Verkoper het recht om nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Koper op te schorten, onverminderd alle rechten die voortvloeien uit het gemene recht. 
6.    Indien de Koper niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Verkoper van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist, gerechtigd een rente in rekening te brengen volgens de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die intrest lager kan zijn dan 10% van het onbetaalde factuurbedrag, welke rente onmiddellijk opeisbaar is, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien is de Koper in geval van niet –tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder dat enige schriftelijke ingebrekestelling is vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd voor administratie – en buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van €150,-, alles zonder BTW, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle andere kosten die verband houden met het innen van gefactureerde bedragen (met inbegrip van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de Koper.
7.    Klachten, defecten, fouten, enz. schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op. De Koper is niet gerechtigd om enig bedrag in welke hoedanigheid dan ook, af te trekken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. 
8.    Op grond van artikel 1254 Oud B.W. worden de betalingen eerst in mindering gebracht op de in lid 6 bedoelde vervallen rente en kosten, en vervolgens op de hoofdsom en de lopende rente. 
9.    Als de financiële situatie van de Koper na het sluiten van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de levering van de producten, een aanzienlijke tegenslag ondervindt, heeft de Verkoper het recht om geheel of gedeeltelijk van verdere uitvoering van de overeenkomst af te zien, of om een verandering te eisen van de betalingsvoorwaarden of pas te leveren na een zekerheidsstelling.
10.    De Verkoper is gerechtigd haar vorderingen, ten aanzien van alle transacties met de Koper, over te dragen aan een kredietverzekeraar of factoringbedrijf, naar keuze van de Verkoper. 

 

Artikel 15. Overmacht 

 

1.    De Verkoper is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Koper in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit dergelijke overmacht. Overmacht omvat in ieder geval, maar is niet beperkt tot, vervoersverbod, invoerverbod, blokkades, contingentering van sociale, politieke of andere oorsprong, gedeeltelijke of algemene staking, vervoerswijzen, oproer,  oorlog, lock-out, epidemie, pandemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden, explosie, overstroming, molest, brand en/of waterschade, stilvallen van machines, onderbreking van de stroomvoorziening, foutieve of onvolledige naleving door derden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverbod en niet-naleving van haar leveranciers. 
2.    Aangezien de verbintenis van de Koper jegens de Verkoper in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
3.    Indien de Verkoper van mening mocht zijn dat de overmacht van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert niet meer bestaat, wat een periode van ten hoogste twee maanden dient te zijn. 
4.    Indien de Verkoper van mening mocht zijn dat de overmacht blijvend is, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn enige schade te vergoeden aan de andere partij. 
5.    In de gevallen bedoeld in de leden 3 en 4 kan de Koper in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen. Indien de Verkoper reeds een gedeelte van de overeengekomen verplichtingen is nagekomen als de situatie van overmacht begint, is hij gerechtigd het reeds afzonderlijk en voortijdig uitgevoerde werk in rekening te brengen, en dient de Koper deze factuur te voldoen als ware het een op zichzelf staande transactie. 

 

Artikel 16. Beëindiging, opschorting en intrekking 

 

1.    In aanvulling op alle door de wet geboden bevoegdheden, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien: 
e.    de Koper niet tijdig en volledig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet; 
f.    de Koper is gevraagd om zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst te bieden en heeft nagelaten dit (voldoende) uit te voeren; 
g.    de Koper in staat van faillissement is verklaard of faillissement heeft aangevraagd of in rechterlijke reorganisatie verkeert;; 
h.    de Verkoper van enige (andere) omstandigheden kennis heeft genomen die redelijke gronden vormen om te vrezen dat de Koper niet kan of zal (kunnen) voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen. 
2.    Naast alle door de wet verleende bevoegdheden, is de Verkoper, indien de Koper niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van onderhavige AV en/of de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben, gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande machtiging van de rechter te ontbinden, zonder enige verplichting om enige vorm van vergoeding van schade of restitutie te betalen, terwijl de Koper verplicht is tot vergoeding van de schade voor het plegen van de wanprestatie, bestaande uit een vergoeding voor de gemaakte kosten en verliezen en de gederfde winsten volgens art. 1149 B.W. 
3.    De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen of te wijzigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de naleving van de verplichtingen uit hoofde van onderhavige AV en/of de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben onmogelijk is geworden, of als er zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het niet redelijk en/of billijk is van de Verkoper te verwachten om onderhavige AV en/of de Overeenkomst waarop ze betrekking hebben, tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden uit te voeren.
4.    Ook in het geval van liquidatie, van een (aanvraag van een) bedrijfsherstelplan onder gerechtelijk toezicht of faillissement, beslaglegging - indien een dergelijke beslaglegging niet binnen drie maanden is opgeheven - op de activa van de Koper, of enige andere omstandigheid die de Koper verhindert vrij te beschikken over zijn activa, is de Verkoper  vrij om de bestelling en/of order of het contract te annuleren of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige vergoeding van schadevergoeding te betalen. 
5.    Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen, heeft de Verkoper ongeacht of een Overeenkomst werd aangegaan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur steeds het recht om een dergelijke overeenkomst op te zeggen, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De Verkoper is niet gehouden tot het betalen van enige vorm van schadevergoeding vanwege de opzegging van een Overeenkomst met de Koper.

 

Artikel 17. Verrekening 

 

1.    De Verkoper is steeds gerechtigd om alle vordering(en) van de Koper op de Verkoper te verrekenen met (een) vordering(en) die de Verkoper en/of een aan haar gelieerde onderneming op Koper heeft. 
2.    Het is de Koper niet toegestaan om een vordering van de Verkoper op de Koper te compenseren met vorderingen die de Koper heeft op de Verkoper. 

 

Artikel 18. Gedeeltelijke ongeldigheid 

 

1.    Indien enige bepaling van onderhavige AV of de Overeenkomst waarop zij betrekking hebben, wordt geacht ongeldig te zijn, tast dit de geldigheid van enig ander onderdeel van onderhavige AV en de Overeenkomst waarop ze betrekking hebben, niet aan. In een dergelijk geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk is toegestaan door de wet en in overeenstemming met het doel en de strekking van onderhavige AV en de Overeenkomst waarop ze betrekking hebben.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen 

 

1.    Op onderhavige AV en de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, die door de Verkoper zijn gesloten, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing. 
2.    Alle geschillen zullen zoveel mogelijk in der minne worden geschikt, in goed vertrouwen tussen Koper en Verkoper. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De Verkoper is echter eveneens gerechtigd om eventuele geschillen voor te leggen bij het arbitrage-instituut of bij een andere rechter die op grond van de wet bevoegd is. 

 

Artikel 20. Boetebepaling 

 

1.     In het geval de Koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van de uit artikel 4 lid 14 en/of 8 van deze AV en/of de overeenkomst waarop deze AV betrekking hebben voortvloeiende verplichtingen verbeurt de Koper aan de Verkoper een direct opeisbare boete van 25% van de factuurwaarde van de door Koper bij Verkoper geplaatste order per overtreding vermeerderd met 25% voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van de Verkoper op schadevergoeding en de overige rechten die Verkoper op grond van de wet toekomen.