Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Nedis N.V. is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0447.572.549. Nedis N.V. is statutair gevestigd in Geel, België. Haar hoofdzetel is gevestigd in (2440) Geel (België) op het adres Kleinhoefstraat 5 (hierna: "Nedis").
2. Onderhavige algemene voorwaarden (“AV”) zijn voor de klanten van N.V. Nedis beschikbaar in het Nederlands of in het Frans.

Artikel 2. Begripsomschrijving

In deze AV hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

i. Verkoper: Nedis, ongeacht onder welke handelsnaam Nedis opereert.
ii. Levering: de levering van producten aan de Koper.
iii. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die tot aankoop overgaat of een overeenkomst aangaat met de Verkoper en/of een persoon aan wie de Verkoper een uitnodiging op grond van artikel 4 van onderhavige AV heeft gedaan.
iv. IE alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, merkregistraties, designs, bedrijfsnamen, auteursrechten, databankrechten, ontwerprechten, uitvindingen, vertrouwelijke informatie, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten rechten en belangen met betrekking tot of belichaamd in de producten of andere materialen die door de Verkoper worden geleverd.
v. Producten: producten, verkocht (of uitgenodigd om te worden verkocht, al naar gelang het geval) op grond van een overeenkomst door Verkoper aan Koper.
vi. Uitnodiging: elk voorstel van de Verkoper aan een (potentiële) Koper in welke vorm dan ook en al dan niet met een prijsaanbod om producten te verkopen aan de Koper, welk voorstel vrijblijvend is en te allen tijde kan worden geannuleerd of ingetrokken door de Verkoper totdat deze het bevestigt;
vii. Technische RMA: heeft de in artikel 11 lid 1 beschreven betekenis;
viii. Commerciële RMA: heeft de in artikel 11 lid 1 beschreven betekenis;

Artikel 3. Toepassingsgebied

1. Onderhavige AV zijn van toepassing op alle (distributie)overeenkomsten, inkooporders, uitnodigingen of andere rechtsverhoudingen in de breedste zin onder welke Verkoper verkoopt of uitnodigt om producten te verkopen aan de Koper. Onderhavige AV zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die kunnen worden gehanteerd door de Koper.
2. Verkoper en Koper zullen slechts afwijken van onderhavige AV indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met betrekking tot een specifieke overeenkomst, uitnodiging of een andere rechtsverhouding, en onder verwijzing naar een specifieke bepaling van onderhavige AV waarvan moet worden afgeweken.
3. Een dergelijke afwijking creëert geen afwijking of ander recht met betrekking tot andere overeenkomsten, uitnodigingen of rechtsverhoudingen.
4. De Verkoper houdt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen of te wijzigen. De Verkoper zal iedere wijziging van de algemene voorwaarden ter kennis brengen via haar website. Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op de website werd geplaatst. De Koper wordt verzocht regelmatig de algemene voorwaarden te consulteren om zo op de hoogte te blijven van de laatste evoluties.
5. Zodra de toepassing van een versie van de algemene voorwaarden van de Verkoper (bijvoorbeeld onderhavige AV) akkoord is bevonden tussen de Koper en de Verkoper, zal de heersende (meest recente) versie van de algemene voorwaarden van de Verkoper (bijvoorbeeld onderhavige AV of latere versies daarvan) worden geacht te zijn overeengekomen tussen de Koper.

Artikel 4. Overeenkomst

1. Alle voorstellen van de Verkoper om producten te verkopen aan de Koper zijn uitnodigingen en kunnen in geen enkele omstandigheid voor de Verkoper een aanbod of een offerte uitmaken. De uitnodigingen zijn vrijblijvend en binden de Verkoper als dusdanig niet.
2. Van een overeenkomst is alleen sprake vanaf het moment dat de Koper onderhavige AV aanvaardt en na schriftelijke aanvaarding door de Verkoper van een order (die wordt geacht een aanbod te zijn door de Koper (ongeacht of een dergelijke order gebaseerd was op een uitnodiging).
3. Orders moeten online worden geplaatst, met behulp van hulpmiddelen als EDI, de webshop van de Verkoper of csv-bestanden. Om een order te plaatsen moet de klant inloggen, de producten selecteren, het winkelmandje confirmeren, de AV accepteren en de bestelling versturen. Indien gewenst kan de klant gedurende het volledige bestelproces het hele order of een onderdeel daarvan verwijderen.
4. De overeenkomsten kunnen worden afgesloten in het Nederlands of het Frans, afhankelijk van de taal waaraan de klant gelinkt is bij Nedis.
5. Bij het bestellen via methoden die voor de Verkoper om een handmatige verwerking vragen, is het de Verkoper toegestaan om de verwerkingskosten in rekening te brengen. Voor het plaatsen van bestellingen, heeft de Koper een uniek klantnummer en een unieke inlogcode. Deze inloggegevens mogen niet worden overgedragen aan een partij of persoon buiten de organisatie van de Koper.
6. De Verkoper zal productinformatie beschikbaar stellen op haar website. Dergelijke productinformatie dient altijd alleen als informatie en kan de Verkoper niet binden.
7. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren naar eigen goeddunken, of een extra bedrag in rekening te brengen, dat aanvaardt wordt na goedkeuring door de Koper. Aan de aanvaarding van orders kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals, maar niet beperkt tot, de vooruitbetaling van de volledige prijs of een gedeelte hiervan.
8. Als het om welke reden dan ook onmogelijk is om de bestelling van een specifiek product te accepteren, zal de Verkoper waar redelijkerwijs mogelijk in overleg treden met de Koper om een alternatief product te leveren. De Verkoper en de Koper gaan akkoord met de alternatieve bestelling overeenkomstig de procedure in onderhavige AV.
9. Een bestelling door de Koper is bindend voor de Koper, ongeacht de wijze waarop deze werd geplaatst bij de Verkoper. De Verkoper doet haar uiterste best om binnen twee (2) werkdagen te bevestigen of de Verkoper de bestelling kan accepteren of niet.
10. Eventuele wijzigingen in en/of (gedeeltelijke) annulering van een bestelling door de Koper kan alleen plaatsvinden - naar het oordeel van de Verkoper - met schriftelijke toestemming van de Verkoper en op voorwaarde dat de verrichte werkzaamheden door Verkoper geheel door de Koper betaald zullen worden. In een dergelijk geval is de Verkoper altijd gerechtigd om eventuele (extra) kosten aan de Koper door te berekenen en de levertijd opnieuw te bepalen.
11. De Koper dient de Verkoper onverwijld van alle informatie te voorzien die de Verkoper nodig acht of van iedere informatie die redelijkerwijs kan worden opgevat als zijnde noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet op tijd aan de Verkoper is verstrekt, is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die de Verkoper heeft moeten maken wegens de vertraging aan de Koper in rekening te brengen, tegen de gebruikelijke tarieven van de Verkoper.
12. Eventuele aanvullende verplichtingen en/of regelingen die de Verkoper is aangegaan of heeft getroffen, of die namens de Verkoper door andere personen die als vertegenwoordiger optreden zijn aangegaan of getroffen, zijn slechts bindend voor de Verkoper na schriftelijke bevestiging van deze afspraken en/of regelingen aan de Koper door daartoe geautoriseerde medewerkers van de Verkoper.
13. De Verkoper archiveert met ingang van 1 juni 2014 de contracten die elektronisch werden gesloten. De klant kan zijn orderhistorie bekijken door in te loggen op de webshop van de Verkoper.
14. Verkoper en Koper begrijpen en zijn het eens dat gedurende de uitvoering van de overeenkomst elk der partijen toegang kan hebben tot vertrouwelijke informatie van de andere partij, zoals bijvoorbeeld toegang tot marketing- en businessplannen. Beide partijen zijn ermee akkoord dat de voorwaarden van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot financiële voorwaarden en de informatie voortvloeiend uit de overeenkomst of rapporten die hiermee verband houden, zullen worden aangemerkt als vertrouwelijke informatie. Elk der partijen gaat ermee akkoord dat zij de vertrouwelijkheid en het geheime karakter van de vertrouwelijke informatie zal waarborgen en dat zij de vertrouwelijke informatie niet zal kopieën, publiceren, doorgeven aan anderen of op een andere manier gaat gebruiken. Elk der partijen zal in dit verband alle nodige methoden gebruiken en maatregelen nemen om te waarborgen dat haar werknemers en agenten ditzelfde in acht zullen nemen.
15. De partijen verbinden zich ertoe veiligheidsprocedures en maatregelen te implementeren met het oog op de bescherming van data-uitwisseling teneinde zich te verzekeren tegen de risico’s van de onbevoegde toegang, wijziging, vertraging, vernietiging of verlies. De informatie wordt verstrekt ‘’as is’’. In geen geval zal de onthullende partij noch zijn vertegenwoordigers aansprakelijkheid zijn voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.
16. Deze verplichting zal de afloop, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst overleven.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle door de Verkoper gecommuniceerde prijzen, in een uitnodiging of op enige andere wijze zijn in € (euro), tenzij anders overeengekomen.
2. De door de Koper aan de Verkoper te betalen koopprijs is exclusief btw, exclusief overige op de transactie gebaseerde belastingen of douanerechten en exclusief alle andere kosten, bijvoorbeeld die welke zijn genoemd in artikel 6, derde lid, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien van toepassing, worden de btw, de op de transactie gebaseerde belastingen of douanerechten door de Koper betaald, bovenop de koopprijs.

In het geval dat de belastingdienst of de douane-instanties, om welke reden dan ook, zouden concluderen:

(1) dat de Verkoper dient op te treden als de importeur, respectievelijk in het verleden op grond van deze overeenkomst had moeten optreden als importeur in plaats van de Koper OF

(2) dat de Verkoper de transactie had moeten behandelen als zijnde onderworpen aan btw en, als gevolg daarvan, (met terugwerkende kracht) de BTW (incl. BTW bij invoer), de op de transactie gebaseerde belastingen of douanerechten, waaronder vertragingsrente en -boetes, aan de Verkoper oplegt, zal de Koper de Verkoper schadeloosstellen en vrijwaren tegen enige schade die is ontstaan in verband met of als gevolg van dergelijke opgelegde bedragen (bijvoorbeeld extra aanslagen inzake BTW en douanerechten, etc.)

3. De door de Verkoper opgegeven prijzen zijn pas bindend na acceptatie van een bestelling door de Verkoper op grond van artikel 4 lid 2.
4. Indien de Koper meerdere aankopen doet in het kader van een duurovereenkomst, is de Verkoper te allen tijde gerechtigd de geldende prijzen aan te passen.
5. De Verkoper is bevoegd om de prijzen aan te passen in geval van onvoorziene omstandigheden gelegen buiten zijn controle, inclusief maar niet beperkt tot devaluatie van de euro, verhoging van de grondstofprijzen en de stijging van transportkosten.

Artikel 6. Levering

1. De door de Verkoper aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Elke afwijking van deze data door de Verkoper geeft de Koper geen recht op schadevergoeding, noch op het annuleren of ontbinden van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Aangegeven levertijden gelden altijd onder voorwaarde van de tijdige ontvangst van goedkeuringen of vergunningen, welke documentatie dient te worden verstrekt door de Koper en onder voorwaarde van de tijdige nakoming van betaling of van enige andere verplichtingen van de Koper. Ingeval van niet-nakoming van deze voorwaarden, kunnen de betrokken data dienovereenkomstig door de Verkoper worden aangepast.
3. Tenzij het tegendeel blijkt uit de orderbevestiging, worden alle bijkomende kosten, bijvoorbeeld leverings-, verzekerings-, administratie en transportkosten, etc., een en ander in de ruimste zin van het woord, afzonderlijk door de Verkoper aan de Koper in rekening gebracht (d.w.z. naast de overeengekomen prijs van de producten/diensten). In het geval dat een dergelijke extra dienstverlening van toepassing is en wordt verzorgd door de Verkoper zonder dat er expliciet een prijs is afgesproken, heeft de Verkoper het recht om de werkelijk gemaakte kosten aan de Koper in rekening te brengen, met inbegrip van een winstmarge, en/of om de normaal door de Verkoper gehanteerde tarieven in rekening te brengen.
4. In het geval dat de producten worden geleverd op pallets met statiegeld, zal het statiegeld in rekening worden gebracht aan de Koper.
5. Binnen de EU zullen de producten worden geleverd DAP [franco ter plaatse], buiten de EU zullen de producten worden geleverd FCA [vrachtvrij tot vervoerder].
6. Als Koper wil dat de producten op een bepaalde manier geleverd worden, is de Verkoper gerechtigd alle extra gemaakte kosten voor een dergelijke levering aan de Koper in rekening te brengen, in aanvulling op alle reguliere kosten.
7. De Koper is te allen tijde verplicht de levering van de producten te aanvaarden, met als enige uitzondering de toepassing van artikel 9.2. In het geval dat de levering niet geaccepteerd wordt, is de Koper aansprakelijk voor alle schade en/of kosten die door de Verkoper zijn gemaakt, en heeft de Verkoper bovendien alle rechten die de wet ter zake biedt.

Artikel 7. Risico-overdracht

Alle risico's in verband met de producten worden overgedragen aan de Koper op het moment dat de producten worden geleverd aan de Koper of aan door de Koper aangewezen personen.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Alle IE met betrekking tot de producten die door de Verkoper worden aangeboden, berusten uitsluitend bij de Verkoper of haar licentiegevers. De Koper erkent dat de mogelijke IE berusten bij de Verkoper en de Koper zal nooit een beroep (proberen te) doen op deze rechten in of buiten rechte, noch zullen deze rechten op enig moment worden overgedragen aan de Koper.
2. Indien een derde zijn recht doet gelden met betrekking tot een mogelijke schending van IE die betrekking heeft op de Verkoper, is de Verkoper gerechtigd om zich daartegen te verweren of om juridische stappen te ondernemen tegen een dergelijke derde partij, of om een onderhandse overeenkomst te sluiten met een dergelijke derde partij. De Koper zal in dergelijke procedures zijn volledige medewerking verlenen aan de Verkoper.
3. Het is de Koper is niet toegestaan om enige vorm van wijzigingen, veranderingen of verwijderingen uit te voeren met betrekking tot de verpakking, merken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken die zijn verbonden aan of geplaatst op de door de Verkoper of diens licentiegevers geleverde producten of verpakking, behoudens voor verkoopdoeleinden.
4. Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of schades/verliezen die het gevolg zijn van onjuistheden of onvolkomenheden in specificaties, ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en andere IE.
5. Koper kan afbeeldingen, audio, teksten en video’s (gezamenlijk aangeduid als marketing features) ontvangen van de Producten van Verkoper en (geregistreerde) handelsmerken (logo’s) van Verkoper en/of zijn gelieerde ondernemingen. Koper is gerechtigd om deze marketing features te gebruiken enkel, voor de duur van de overeenkomst, ter bevordering van de verkoop van de Producten. Koper zal er zorg voordragen dat de marketing features niet worden overgedragen aan een persoon of entiteit niet-behorend tot de organisatie van de Koper.

Artikel 9. Conformiteit

1. Klachten van de Koper moeten binnen vijf (5) werkdagen na de levering aan de Verkoper worden gestuurd. Klachten moeten schriftelijk worden gedaan, met een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de klacht. De Koper zal de levering zorgvuldig, volledig en tijdig bij aflevering controleren. Als de Verkoper de verkeerde producten heeft geleverd, of meer producten heeft geleverd dan er besteld zijn, moet de Koper deze producten ofwel retourneren aan de Verkoper, ofwel contact opnemen met de Verkoper om de Verkoper een extra order te laten maken voor de teveel verzonden producten.
2. Indien de verpakking zichtbaar beschadigd is op het moment van aflevering, en/of de verpakking geopend is, kan de Koper ervoor kiezen om de levering te weigeren of te accepteren door ondertekening van het ontvangstbewijs, en door "gecontroleerd" toe te voegen. De Koper zal dit onmiddellijk schriftelijk bevestigen aan de Verkoper.
3. Gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van aflevering, en niet bekend konden worden na een zorgvuldige en tijdige controle op het moment van de levering, en die zich manifesteren binnen de termijnen bedoeld in de artikelen 10.2 en 10.3, moeten schriftelijk worden meegedeeld aan de Verkoper binnen dertig (30) dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn. Dit moet gebeuren door middel van de in artikel 11 beschreven RMA-procedure.
4. Elke aanspraak die de Koper heeft ten aanzien van de Verkoper ter zake van gebreken aan de door de Verkoper geleverde producten is nietig indien:
a. De Verkoper niet op de hoogte is gebracht binnen de in de leden 2 en 3 vermelde termijnen en/of op de in voormelde leden uiteengezette wijze;
b. De Koper niet (voldoende) meewerkt met de Verkoper om de gegrondheid van de klachten te onderzoeken;
c. De Koper de producten niet goed heeft gemonteerd, behandeld, gebruikt, opgeslagen of onderhouden, of de producten gebruikt of behandeld heeft onder andere omstandigheden of voor andere doeleinden dan voorzien door de Verkoper
d. De Koper is doorgegaan met het gebruiken van het betreffende product.

 

 

Artikel 10. Garantie

1. De Verkoper geeft de Koper geen andere garanties dan die welke zijn bepaald in onderhavige AV, waaronder garanties met betrekking tot enige (afgeleide of impliciete) gebruiken of kwaliteiten van de producten.
2. De Verkoper garandeert de conformiteit van de onder de eigen merknaam van de Verkoper verkochte producten aan Koper, gedurende een garantieperiode van vierentwintig (24) maanden. De 24 maanden garantietermijn gaat in op de dag dat de Koper het product verkoopt, indien verkocht binnen drie (3) maanden nadat de Koper het product heeft gekocht van de Verkoper. In geval van professioneel of gelijkwaardig gebruik door de klant van de Koper, is de garantie voor deze producten beperkt tot twaalf (12) maanden. De garantie van de Verkoper vervalt in ieder geval na zevenentwintig (27) maanden, nadat het product door de Verkoper aan de Koper is verkocht, of na vijftien (15) maanden in het geval van professioneel gebruik. Het soort gebruik (professioneel of gelijkwaardig, of niet-professioneel) moet door de Koper worden bewezen, indien dit betwist wordt door de Verkoper. De Koper zal in alle gevallen (een kopie van) de originele factuur / overeenkomst overhandigen. De Verkoper heeft geen enkele verplichting ten opzichte van de Koper ten aanzien van de betreffende producten na de in dit lid bepaalde perioden.
3. Voor producten van andere (niet Nedis) merken, zijn de garantietermijnen van de fabrikant van het betreffende product van toepassing, die beschikbaar zijn in de webshop en op aanvraag. In overige gevallen - mutatis mutandis - is lid 2 van dit artikel van toepassing op deze producten. Het in onderhavig lid bepaalde geldt onverminderd de rechten die Kopers zouden kunnen hebben jegens de fabrikanten van dergelijke producten.
4. Garantieclaims moeten schriftelijk worden gericht aan de Verkoper binnen dertig (30) dagen nadat het defect / gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn. Dit moet gebeuren door middel van de in artikel 11 beschreven RMA-procedure.
5. Indien de Verkoper de claim gegrond acht en indien deze onder de garantie valt, zal de Verkoper, naar diens eigen goeddunken: a. de defecte producten herstellen; b. een vervangend product of onderdelen leveren, c. zorg dragen voor restitutie van de aankoopprijs aan de Koper, met beëindiging (zonder rechterlijke tussenkomst) van de ondertekende overeenkomst. De Verkoper en de Koper kunnen overeenkomen dat het defecte product zal worden vervangen door een gelijkwaardig product.
6. Indien de Koper of een derde partij reparaties en/of wijzigingen aan het product heeft uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, heeft de Verkoper geen enkele garantieverplichting.
7. Indien het product na uitgebreide testen en inspectie door de Verkoper geen gebreken vertoont, zal de Verkoper de onderzoekskosten, met een minimum van € 20, in rekening brengen. Het product wordt teruggegeven en de verzendkosten worden in rekening gebracht.
8. Als blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik of het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik, van schade aan kwetsbare onderdelen of normale slijtage, is de garantie niet van toepassing.
9. Monsters voor ontwikkeling van testdoeleinden, prototypes en pre-productie versies van producten worden uitgesloten van de in onderhavig artikel 10 omschreven garantie.

 

 

 

 

Artikel 11. Voorwaarden voor het retourneren van producten

1. Als de Koper de geleverde producten wil retourneren in het geval van een technisch defect (een "Technische RMA"), of in het geval dat de Koper niet de producten of de hoeveelheden heeft besteld die hij bedoelde (een "Commerciële RMA"), kan hij dit alleen doen nadat hij van de Verkoper een Return Material Authorisation nummer (RMA-nummer) heeft ontvangen en nadat hij heeft aangegeven waarom het product wordt geretourneerd, en, indien van toepassing, waaruit de geconstateerde gebreken en/of de vastgestelde leveringsgebreken bestaan, op de door de Verkoper aangegeven wijze.
2. Indien de Koper de geleverde producten wenst te retourneren met betrekking tot een commerciële RMA, moet hij de Verkoper hierover informeren door zich binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de producten te registreren via de afdeling RMA op de webshop van de Verkoper, waarbij de in dit artikel bepaalde RMA-procedure wordt gevolgd. Op maat gemaakte of specifiek op verzoek van de Koper bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd om deze reden.
3. De Koper moet het benodigde RMA-aanvraagformulier invullen alvorens het product te retourneren. Het RMA-formulier kan in de webshop van de Verkoper worden ingevuld.
4. Na ontvangst van het RMA-verzoek, zal de Verkoper dit verzoek beoordelen. Als het product in aanmerking komt voor retourzending (als gevolg van een technische of commerciële RMA), keurt de Verkoper het RMA-verzoek goed, ontvangt de Koper een RMA-nummer en instructies voor de retourzending in geval van een fysieke terugzending, of instructies die aangeven dat de Verkoper de RMA accepteert zonder de noodzaak voor de Koper om het product te retourneren. In principe moet het product altijd geretourneerd worden, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk aangeeft dat het niet noodzakelijk is de producten te retourneren in welk geval de Koper het product dient weg te doen. Tenzij anders is overeengekomen, moet het volledige product, inclusief alle onderdelen, worden geretourneerd.
5. Het RMA-nummer is geldig gedurende dertig (30) dagen na de uitgifte door de Verkoper. Indien de producten niet worden geretourneerd binnen deze periode van dertig (30) dagen, verloopt het RMA-nummer en moet de Koper vragen om een nieuw RMA-nummer (welke is onderworpen aan een nieuwe beoordeling door de Verkoper).
6. De Verkoper accepteert alleen retourzendingen met een geldig RMA-nummer, en - in het geval van een commerciële RMA - producten die zijn geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking die geen geschriften of labels, prijskaartjes etc. van de Koper bevatten. Het RMA-nummer moet duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de verpakking. Schade die is veroorzaakt tijdens het transport als gevolg van een onjuiste verpakking kan een reden zijn voor de Verkoper om de retourzending te weigeren.
7. De producten moeten geretourneerd worden naar de hoofdzetel van Nedis B.V. in Nederland in (5215 MC) 's-Hertogenbosch op het adres De Tweeling 28. In het geval van een technische RMA tracht de Verkoper zijn om binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product te controleren of het product defect is, zoals aangegeven door de Koper in het RMA-verzoek en of het onder een garantie valt. In het geval van een commerciële RMA, na ontvangst en controle van de geretourneerde producten, stuurt de Verkoper de Koper een creditnota van 80% van de in rekening gebrachte netto verkoopprijs, verminderd met de van toepassing zijnde verzendkosten.
8. De commerciële RMA wordt niet verleend voor:

a. Gegevens-, geluids-, en beelddragers;
b. Boeken met geopende verpakking;
c. (Producten met) Software met geopende verpakking;
d. Cd’s, minidiscs, dvd's en blu-ray;
e. Cartridges en toners;
f. Lijm met geopende verpakking;
g. Gebruikte spuitbussen/sprays/gasaanstekers/reinigingsvloeistoffen;
h. Computeronderdelen met geopende verpakking;
i. Reeds ingebouwde componenten, zoals cd-spelers, videokaarten, solid state discs;
j. Satellietontvangers met smartkaart, waarvan de smartkaart is geactiveerd;
k. Gezondheidsproducten met geopende verpakking;
l. Lampen, actieve en passieve componenten en soortgelijke producten;
m. Gebouwde bouwcomponenten en reeds gebouwde onderdelen;
n. Speciale bestellingen, zoals bestellingen van niet op voorraad zijnde producten, onderdelen en inbouwsystemen;
o. (UPS) batterijen.

9. De Verkoper accepteert geen retourzendingen van andere producten dan de Technische RMA of de commerciële RMA zoals beschreven in dit artikel, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
10. In geval een product wordt onderworpen aan een recall zal Verkoper de Koper voorzien van gedetailleerde instructies en is Koper verplicht om deze instructies na te leven. Alle acties en bijbehorende kosten, gemaakt door Koper bij de uitvoering van de instructies, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Verkoper is verantwoordelijk voor alle redelijke uitgaven en kosten die door de Koper bij de terugroeping van de Producten en de retourzending hiervan aan Verkoper zijn gemaakt welke in overeenstemming zijn met de gegeven instructies van Verkoper. Deze kosten omvatten terugbetaling van betalingen aan de klanten van Koper evenals de kosten voor de Producten die op voorraad zijn bij Koper, welke Producten ook worden teruggezonden naar Verkoper als onderdeel van recall. Koper zal Verkoper volledig assisteren en volledig met Verkoper samenwerken in het recall-proces. Koper zal worden gecompenseerd voor de hiervoor genoemde uitgaven en kosten nadat de Producten zijn ontvangen door Verkoper.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De Verkoper is nimmer aansprakelijk jegens de Koper, voor welke reden dan ook, behoudens ingeval van opzettelijk wangedrag door de Verkoper, haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers, in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteit.
2. In elk geval is de Verkoper nimmer aansprakelijk jegens de Koper voor enig verlies van: data, winst of omzet, contracten, of voor enige andere gevolgschade of indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak daarvan, en ongeacht of deze is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), of anderszins.
3. De maximale volledige aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper zal in ieder geval nooit meer bedragen dan het door de Koper aan de Verkoper betaalde bedrag voor het (de) product(en) dat (die) de beweerdelijke oorzaak is (zijn) voor de schade.
4. De Koper zal de Verkoper vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade (met inbegrip van aanspraken van derden) en/of kosten van welke aard dan ook, die direct of indirect veroorzaakt zijn door of in verband met onjuiste informatie/weergave, onrechtmatige daden en of vergissingen van de Koper.
5. Als de Verkoper de Koper advies geeft of assistentie verleent met betrekking tot enig product, is de Verkoper inzake het verschaffen van zo’n advies of assistentie nooit op enige wijze aansprakelijk en zal de Koper de Verkoper in dat opzicht vrijwaren.
6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van inkooporders die verkeerd worden begrepen, vervormd, vertraagd of die niet goed overkomen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de Koper en de Verkoper, of tussen de Verkoper en derden.
7. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt door een onder de eigen merknaam van de Verkoper verkocht product, dewelke niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook aan een fout of nalatigheid van de Koper of de klant van de Koper, of van een persoon voor wie voorgenoemden verantwoordelijk zijn.
8. Iedere aanspraak van de Koper tot schadevergoeding lastens de Verkoper vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Koper gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
9. In het geval van een conflict, heeft onderhavig artikel voorrang boven enig ander artikel in onderhavige AV.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de door Verkoper geleverde producten eigendom van de Verkoper (eigendomsvoorbehoud) totdat de Koper alle verschuldigde bedragen betaald heeft aan de Verkoper voor de krachtens de overeenkomst geleverde producten. Indien de Verkoper zulks nodig acht, is hij gerechtigd te eisen van de Koper om zekerheid te stellen voor diens verplichtingen.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is het de Koper toegestaan om de producten aan derden te verkopen, maar alleen bij normale bedrijfsvoering. De Koper zal het aldus verkregen geld onverwijld naar de Verkoper overmaken of indien de producten niet zijn verkocht tegen contante betaling, onmiddellijk de aldus verworven vordering(en) aan de Verkoper overdragen.
3. Indien de Koper niet voldoet aan deze verplichtingen jegens de Verkoper, of als er een gegronde vrees bestaat dat de Koper zijn verplichting niet zal nakomen, is de Verkoper gerechtigd om de geleverde producten waarvan hij eigenaar is, bij de Koper of een derde partij die de producten onder zich houdt namens de Koper, te (laten) verwijderen. Na terugneming van de producten, wordt de Koper gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger is dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten voor het terugnemen van de producten en voor de schade die de Verkoper als gevolg van het terugnemen van de producten moet dragen (inclusief, ter voorkoming van misverstanden, eventuele gederfde winst). Het bovenstaande doet geen afbreuk aan de rechten van de Verkoper die de wet hem biedt.
4. Koper is niet gerechtigd tot het vestigen van een bezitloos pandrecht of enig ander zakelijk of persoonlijk recht op de producten ten behoeve van een derde, evenmin om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden.
5. De Koper zal de producten die door de Verkoper aan hem geleverd zijn en nog onder het beheer van de Koper zijn, aanmerken als zijnde het eigendom van de Verkoper totdat het eigendom is overgedragen aan de Koper. Op grond van lid 1 van dit artikel dient de Koper een verzekering af te sluiten tegen het risico van brand, explosie en waterschade alsmede tegen diefstal, met betrekking tot dergelijke producten en het bewijs van een dergelijke verzekering aan de Verkoper te overleggen op zijn verzoek. Alle vorderingen van de Koper op de verzekeraars van de producten onder die verzekering zullen worden overgedragen door de Koper aan de Verkoper als Verkoper dit wenst, op de wijze vermeld in artikel 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, als een extra zekerheid voor vorderingen van de Verkoper tegen de Koper, een en ander onverminderd de verplichting van de Koper om te betalen voor de producten.

Artikel 14. Betaling

1. De Koper betaalt in € (EURO), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overschrijving op een door de Verkoper geleverde bankrekening. De betaling zal worden verricht binnen de overeengekomen periode, en ingeval geen specifieke termijn is overeengekomen, zal de standaard vooruitbetaling (prepayment) zijn.
2. Een factuur wordt beschouwd als aanvaard en onweerlegbaar wanneer de klant niet per aangetekend schrijven gemotiveerd verzet aantekent binnen (5) vijf werkdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd. Een Koper kan zich niet beroepen op een geschil met de Verkoper om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.
3. In geval een betalingstermijn is overeengekomen, is de Verkoper te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen, geheel of gedeeltelijk, en/of zekerheid te verkrijgen voor de betaling.
4. In geval van betaling via bankoverschrijving, wordt de dag waarop het bedrag is ontvangen op de bankrekening van de Verkoper beschouwd als de dag van betaling.
5. Indien de Koper het (volledige) verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt, is hij in gebreke zonder voorafgaande ingebrekestelling en zijn alle niet vervallen schuldvorderingen van de Verkoper op de Koper van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dergelijke omstandigheden, heeft de Verkoper het recht om nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Koper op te schorten, onverminderd alle rechten die voortvloeien uit het gemene recht.
6. Indien de Koper niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Verkoper van rechtswege en zonder dat enige schriftelijke ingebrekestelling is vereist, gerechtigd een rente in rekening te brengen volgens de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die intrest lager kan zijn dan 10% van het onbetaalde factuurbedrag, welke rente onmiddellijk opeisbaar is, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien is de Koper in geval van niet –tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder dat enige schriftelijke ingebrekestelling is vereist is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd voor administratie – en buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van €150,-, alles zonder BTW, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
7. Klachten, defecten, fouten, enz. schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op. De Koper is niet gerechtigd om enig bedrag in welke hoedanigheid dan ook, af te trekken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.
8. Op grond van artikel 1254 B.W. worden de betalingen eerst in mindering gebracht op de in lid 6 bedoelde vervallen rente en kosten, en vervolgens op de hoofdsom en de lopende rente.
9. Als de financiële situatie van de Koper na het sluiten van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de levering van de producten, een aanzienlijke tegenslag ondervindt, heeft de Verkoper het recht om geheel of gedeeltelijk van verdere uitvoering van de overeenkomst af te zien, of om een verandering te eisen van de betalingsvoorwaarden.
10. De Verkoper is gerechtigd haar vorderingen, ten aanzien van alle transacties met de Koper, over te dragen aan een kredietverzekeraar of factoringbedrijf, naar keuze van de Verkoper.
11. Eventuele bezwaren met betrekking tot een factuur moeten voorafgaand aan de dag van betaling van de factuur worden kenbaar gemaakt, na welke betaaldatum een dergelijke factuur als zijnde correct en definitief wordt beschouwd.

Artikel 15. Overmacht

1. De Verkoper is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Koper in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit dergelijke overmacht. Overmacht omvat in ieder geval, maar niet beperkt tot, vervoersverbod, invoerverbod, staking, vervoerswijzen, oproer, molest, brand en/of waterschade, stilvallen van machines, onderbreking van de stroomvoorziening, foutieve of onvolledige naleving door derden, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverbod en niet-naleving van haar leveranciers.
2. Aangezien de verbintenis van de Koper jegens de Verkoper in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien de Verkoper van mening mocht zijn dat de overmacht van tijdelijke aard is, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert niet meer bestaat, wat een periode van ten hoogste twee maanden dient te zijn.
4. Indien de Verkoper van mening mocht zijn dat de overmacht blijvend is, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst aan te passen aan de omstandigheden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn enige schade te vergoeden aan de andere partij.
5. In de gevallen bedoeld in de leden 3 en 4 kan de Koper in geen geval aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde sommen. Indien de Verkoper reeds een gedeelte van de overeengekomen verplichtingen is nagekomen als de situatie van overmacht begint, is hij gerechtigd het reeds afzonderlijk en voortijdig uitgevoerde werk in rekening te brengen, en dient de Koper deze factuur te voldoen als ware het een op zichzelf staande transactie.

Artikel 16. Beëindiging, opschorting en intrekking

1. In aanvulling op alle door de wet geboden bevoegdheden, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
a. de Koper niet tijdig en volledig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet;
b. de Koper is gevraagd om zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst te bieden en heeft nagelaten dit (voldoende) uit te voeren;
c. de Koper in staat van faillissement is verklaard of faillissement heeft aangevraagd of in rechterlijke reorganisatie verkeert;
d. de Verkoper van enige (andere) omstandigheden kennis heeft genomen die redelijke gronden vormen om te vrezen dat de Koper niet kan voldoen aan zijn verplichtingen.
2. Naast alle door de wet verleende bevoegdheden, is de Verkoper, indien de Koper niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van onderhavige AV en/of de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande machtiging van de rechter te ontbinden, zonder enige verplichting om enige vorm van vergoeding van schade of restitutie te betalen, terwijl de Koper verplicht is tot vergoeding van de schade voor het plegen van de wanprestatie, bestaande uit een vergoeding voor de gemaakte kosten en verliezen en de gederfde winsten volgens art. 1149 B.W.
3. De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen of te wijzigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de naleving van de verplichtingen uit hoofde van onderhavige AV en/of de overeenkomst waarop zij betrekking hebben onmogelijk is geworden, of als er zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat het niet redelijk is van de Verkoper te verwachten om onderhavige AV en/of de overeenkomst waarop ze betrekking hebben, tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden uit te voeren.
4. Ook in het geval van liquidatie, van een (aanvraag van een) bedrijfsherstelplan onder gerechtelijk toezicht of faillissement, beslaglegging - indien een dergelijke beslaglegging niet binnen drie maanden is opgeheven - op de activa van de Koper, of enige andere omstandigheid die de Koper verhindert vrij te beschikken over zijn activa, is de Verkoper vrij om de bestelling of het contract te annuleren of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn aan enige vergoeding van schade.
5. Ongeacht de vraag of de overeenkomst werd ondertekend voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn heeft de Verkoper steeds het recht om een dergelijke overeenkomst op te zeggen, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De Verkoper is nimmer gehouden tot het betalen van enige vorm van schadevergoeding.
6. De Koper zal de overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper opzeggen, waarbij de toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De Verkoper kan voorwaarden verbinden aan de goedkeuring van de opzegging van het contract. Reeds bij de Verkoper geplaatste orders zullen in ieder geval worden voldaan door de Verkoper, tenzij de Verkoper ermee akkoord gaat de bestelling te annuleren.

Artikel 17. Verrekening

1. De Verkoper is steeds gerechtigd om alle vordering(en) van de Koper op de Verkoper te verrekenen met (een) vordering(en) die de Verkoper en/of een van haar filialen op de Koper heeft.
2. Het is de Koper niet toegestaan om een vordering van de Verkoper op de Koper te compenseren met vorderingen die de Koper heeft op de Verkoper.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op onderhavige AV en de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, die door de Verkoper zijn gesloten, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.
2. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk in der minne worden geschikt, in goed vertrouwen tussen Koper en Verkoper. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, worden geschillen voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen . De Verkoper is echter eveneens gerechtigd om eventuele geschillen voor te leggen bij het arbitrage-instituut of bij een andere rechter die op grond van de wet bevoegd is.

Artikel 19. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien enige bepaling van onderhavige AV of de overeenkomst waarop zij betrekking hebben, wordt geacht ongeldig te zijn, tast dit de geldigheid van enig ander onderdeel van onderhavige AV en de overeenkomst waarop ze betrekking hebben, niet aan. In een dergelijk geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk is toegestaan door de wet en in overeenstemming met het doel en de strekking van onderhavige AV en de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.